Yönetmelik

TUADER

TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

 

TURAK

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU YÖNETMELİĞİ

 

 

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, TUADER organı olarak yükseköğretim turizm programlarının değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde çalışacak tüm kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişini düzenlemektir

 

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik,  TUADER tüzüğünün 2’nci maddesi ile 2’nci maddenin 13’ncü fıkrası ve 25’nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 3-(1) Bu yönetmelik, TUADER yükseköğretim turizm programlarının değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde işleyiş ile ilgili olarak TUADER Genel Kurulu kararları ile belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen;

YTB: Yükseköğretim Turizm Birimlerini (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü)

YTP: Yükseköğretim Turizm Programlarını,

TUADER: Turizm Akademisyenleri Derneğini,

TURAK: Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunu

DERİK: Değerlendirme Raporu İnceleme Kurulunu

DAK: Değerlendirici Aday Belirleme Kurulunu

Genel Kurul: TUADER Genel Kurulunu

Yönetim Kurulu: TUADER Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

TUADER-TURAK Öğretim Programları Akreditasyon Hedefleri

MADDE 5-(1) Toplumu ve yükseköğretim paydaşlarını (öğrenci adaylarını, öğrenci rehberlerini, öğrenci velilerini, eğitim-öğretim kurumlarını, meslek örgütlerini, olası işverenleri, devlet kurumlarını vb.) bilgilendirmek üzere akredite edilen YTP yi belgeleyerek duyurmak.

(2) YTP de eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmetin ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi, böylece daha iyi eğitilmiş, niteliği yükseltilmiş bireylerin yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi konularında yönlendirici rol oynamak.

 

TUADER-Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TUADER-TURAK)

MADDE 6-(1) TUADER Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TUADER-TURAK), YTP nin değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. TUADER in tüm belge ve yazışmaları ile TURAK ın oluşturduğu yazılı doküman, yönetmelik, yönerge, kılavuz ve açıklamalarda; bu kurul, kısa adıyla ”TURAK” olarak anılır.

 

TURAK ın Oluşumu

MADDE 7-(1) TURAK; program değerlendiriciliği şartlarına haiz olmak şartıyla TUADER Yönetim Kurulunun belirlediği TUADER üyesi  dört (4) turizm akademisyeni profesör, bir (1) Türkiye Kalite Derneği (KALDER) temsilcisi, bir (1) sektör temsilcisi ve bir (1) mezun temsilcisi olmak üzere, toplam yedi (7) üyeden oluşur.

(1) TURAK ilk toplantısında kendi içinden bir başkan seçer.

(2) TURAK Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere iki (2) Başkan Yardımcısı belirler.

(3) TURAK üyelik süresi iki (2) yıldır.

(4) TURAK ın gelir ve giderleri, TUADER tüzüğüne uygun olarak TUADER hesaplarında takip edilir.

 

TURAK Üyelik Koşulları

MADDE 8-(1) En az bir (1)değerlendirici eğitimine katılmak ve bunu belgelendirmek veya en az bir (1) ziyaret takımında yer almak ya da izleyicilik yapmış olmak.

(2)Göreve başlamadan önce TURAK tarafından sunulan uyum programına katılmış olmak.

(3) Üniversite temsilcileri için TUADER e üye olmak

 

TURAK Üyelerinin Belirlenmesi

MADDE 9-(1) TURAK üyeleri, TUADER Yönetim Kurulu tarafından salt çoğunluk oyu ile belirlenir.

 

TURAK Toplantıları ve Çalışma Esasları

MADDE 10-(1) TURAK ın işleyişinden TURAK Başkanı sorumludur. Başkan Yardımcılarından biri, Başkanın bulunmadığı durumlarda TURAK’ın işleyişini Başkan adına yürütür.

(2) Toplantılar, TURAK İşleyiş Yönergesine göre yürütülür.

 

TURAK Üyeliğinden Ayrılma

MADDE 11-(1) Görev süresi dolmasına bir (1) yıldan daha az bir süre olduğu halde, görevden ayrılma durumunda kalan Başkan yerine seçim yapılmaz.

(2) Birinci fıkradaki durum gerçekleştiğinde, başkan yardımcılarından biri, TUADER Yönetim Kurulu tarafından görevinden ayrılan başkan yerine Başkanlık görevine vekâleten atanır.

(3) Başkan yardımcısının Başkanlığa vekâlet süresi bir (1) yılı aşamaz.

(4) Bir başkan yardımcısının Başkanlığa vekâleten atanması halinde, diğer başkan yardımcısının görevi kendiliğinden sona erer. Başkan vekili, kendisine yardımcı olacak iki (2) başkan yardımcısı seçer.

(5) Görev süresinin dolmasına bir (1) yıldan fazla süre olmasına rağmen görevinden ayrılan TURAK Başkanı yerine, 7’nci maddenin 2’nci fıkrasına göre TURAK üyeleri arasından yeniden seçim yapılır.

(6)TURAK üyelerinin sayısı üçün (3) altına inerse ya da herhangi bir vekâleten görev süresi bir (1) yılı aşarsa, içinde bulunulan dönemi tamamlamak üzere yeni üyelerin belirlenmesi için Madde 8 ve 9 daki süreç izlenir.

 

TURAK ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12-(1) Ulusal ve/veya uluslararası yükseköğretim kurumlarındaki turizm programlarının (önlisans, lisans, lisansüstü) akreditasyonu için TUADER adına ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak.

(2) Program değerlendirmeleri sırasında görev alacak program değerlendirme takımlarını, takım başkanlarını, program değerlendiricilerini ve diğer bireyleri belirlemek.

(3)Değerlendirme Raporu İnceleme Kurulunun (DERİK) işleyiş esaslarını belirlemek.

(4)Değerlendirici Aday Belirleme Kurulu (DAK) işleyiş esaslarını belirlemek.

(6) Program değerlendiricisi adaylarını belirlemek.

(7) Program değerlendirme takımları oluşturmak.

(8) YTP nin akreditasyon ve değerlendirme süreçlerine ilişkin takvimi belirlemek ve duyurmak.

(9) Yürürlükteki akreditasyon süreçleri, değerlendirme ölçütleri ve ilgili tüm mevzuata dair gerekli gördüğü değişiklik önerilerini TUADER yönetim kuruluna sunmak.

 

Program Değerlendirme Takımları

MADDE 13-(1) Akreditasyon değerlendirmeleri, program değerlendirme takımları tarafından yapılır.

(2) Program değerlendirme takımları, TURAK tarafından oluşturulur.

(3) Programları değerlendirilecek her kurum için ayrı bir değerlendirme takımı kurulur.

(4)Program değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve program değerlendiricilerinden oluşur. Gerektiğinde diğer değerlendiriciler ve gözlemciler de takıma alınabilir.

(5) Takım başkanları, program değerlendiricisi adayları arasından seçilir.

(6) Takım başkanlarının daha önce değerlendirme takımlarında görev almış olmaları tercih nedeni olarak dikkate alınır.

(7) Program değerlendirme takımlarına yazılı bildirim, TURAK başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(8) Program değerlendirme takımlarının oluşturulması, TURAK tarafından hazırlanıp TUADER Yönetim Kurulunca onaylanarak yayımlanacak Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Yönergesi ile düzenlenir.

 

Program Değerlendiricileri

MADDE 14-(1) Program değerlendiricileri, değerlendirilecek programların uzmanlık alanlarına uygun olacak şekilde program değerlendiricileri havuzundan seçilir.

(2) Program değerlendiricisi havuzunda yer alan kişiler, YTP alanında en az 3 yıllık deneyimli olmalıdır.

(3) Her program değerlendiricisinin, ziyaretlerde görev almadan önce TURAK veya Yükseköğretim Kalite Kurulunun yetki verdiği akreditasyon kuruluşlarından birisi tarafından verilen bir eğitim programını tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, bir ziyaret takımında gözlemci olarak yer almış olması da kuvvetle önerilir.

(4) Program değerlendiricisi havuzunda yer alacak kişiler belirlenirken akademisyen/turizm sektör mensubu, kadın/erkek dengesi, kurumlar arası denge gibi diğer özellikler de dikkate alınır.

(5) Program değerlendiricisi havuzunun oluşturulmasında uyulacak kurallar, TURAK tarafından hazırlanıp yayımlanacak DAK yönergesi ile düzenlenir.

 

Gözlemciler

MADDE 15-(1) Gerekli durumlarda, TUADER üyeleri, değerlendirici adayları, sektör mensupları, öğrenciler, mezunlar, yurt içi ve yurt dışındaki akreditasyon kurumlarından temsilciler, değerlendirme takımlarına takım başkanlarının ve ilgili kurumların onayı alınmak koşuluyla TURAK kararıyla gözlemci olarak katılabilirler.

(2) TURAK’ın yurt dışı akreditasyon kuruluşlarıyla yapacağı işbirliği kapsamında; her yıl oluşturulan program değerlendirme takımlarının en az birine, bu kuruluşların birisinden bir temsilci, dış gözlemci sıfatıyla katılabilir. Dış gözlemci istenecek kuruluşlar ve ilgili düzenlemeler TURAK tarafından belirlenir.

(3) Dış gözlemciler, değerlendirme ziyareti sonunda hazırlayacakları raporlarını TURAK a verirler. Bu raporun değerlendirilmesi ve iyileştirilme süreçlerinde kullanılması, TURAK ın yetki ve sorumluluğundadır.

 

 

TURAK Eğitimleri

MADDE 16-(1) Tüm yeni program değerlendiricilerinin eğitimi, eğitim birimi tarafından verilir.

(2)  Tüm değerlendiricilerin eğitimden geçme zorunluluğu vardır.

(3) Bu eğitimin amacı, tüm ziyaret takımı üyelerinin ve karar verme konumunda olan kişilerin TURAK politikalarını, çalışma esaslarını ve değerlendirme ölçütlerini bilmelerini sağlamaktır.

(4) Yeni program değerlendiricilerinin, kendi eğitim deneyimlerinin bir parçası olarak bir kurum ziyaretine izleyici olarak katılmaları, kuvvetle önerilir.

 

TURAK Eğitim Birimi

MADDE 17-(1) Eğitim Birimi; deneyimli TURAK üyeleri arasından TURAK tarafından belirlenen toplam dört (4) kişiden oluşur.

(2) Eğitim Birimindeki üye sayısı, TURAK kararı ile artırılabilir.

(3) Eğitim Birimi üyelerinden birisi, TURAK tarafından başkan olarak belirlenir.

(4) Eğitim Birimi üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır ve görev süreleri dolan üyeler Eğitim Birimi’nde yeniden görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi dolmadan Eğitim Birimi üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma olması durumunda, TURAK, Eğitim Birimi’ne bu maddenin birinci fıkrasındaki esasları gözeterek yeni bir üye atar.

 

TURAK Danışma Kurulu

MADDE 18-(1)TURAK, YTP nın değerlendirilmesi ve akreditasyonu sürecinde, paydaşlardan oluşan bir Akreditasyon Danışma Kurulu oluşturur.

(2) TURAK Danışma Kurulu; bir Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) temsilcisi, bir Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcisi, bir Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TÜREB) temsilcisi, bir Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) temsilcisi, bir Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) temsilcisi, bir Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) temsilcisi, bir Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) temsilcisi, bir Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) temsilcisi, bir Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) temsilcisi, bir Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) temsilcisi, bir Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) temsilcisi, bir Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu temsilcisi, üç mezun dernekleri temsilcisi ve TUADER’in belirleyeceği beş (5) turizm akademisyeni üyeden oluşur. Gerektiğinde TUADER diğer ilgili STK’ları da Danışma Kuruluna davet edebilir.

(3)TURAK, Danışma Kurulunu yılda en az bir kez olmak üzere toplantıya çağırır.

(4)TURAK Danışma Kurulu üyeliklerinin niteliği ve sayısı, ihtiyaca göre TURAK tarafından belirlenir.

(5) TURAK Danışma Kurulu, YTP nın değerlendirilmesi ve akreditasyonu süreci ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

(6) YTP nın değerlendirilmesi için oluşturulan takımlarda, ilgili programı değerlendirme niteliğinde olan en az bir TURAK Danışma Kurulu üyesinin gözlemci olarak yer almasına özen gösterilir.

(5)İhtiyaç halinde, TURAK Danışma Kurulunun çalışma esasları, ayrı yönergede düzenlenir.

 

TURAK Mevzuat Birimi

MADDE 19-(1) TURAK bünyesinde Mevzuat Geliştirme ve Güncelleme Komitesi kurulur.

(2) Mevzuat geliştirme ve güncelleme komitesi, üç üyeden oluşur.

(3) Üyeler, TURAK tarafından belirlenir.

(4) TURAK mevzuat geliştirme ve güncelleme komitesinin görev ve sorumlulukları yönerge ile düzenlenir.

 

Değerlendirici Aday Belirleme Kurulu (DAK)

MADDE 20-(1) TURAK tarafından üç (3) kişilik DAK oluşturulur.

(2) DAK üyeleri kendi arasından birini başkan seçer

(3) DAK’ın görev ve sorumlulukları, TURAK tarafından hazırlanıp yayımlanacak DAK yönergesi ile düzenlenir.

 

Değerlendirme Raporu İnceleme Kurulu (DERİK)

MADDE 21-(1) DERİK, YTP nin değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine dönük görüş ve politika hazırlama konusunda TURAK a destek olmak ve TURAK tarafından hazırlanıp yayımlanacak DERİK Yönergesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere TURAK tarafından gerekli sayıda ve nitelikte alanında uzman kişilerden oluşturulur.

(2) DERİK üye sayısını TURAK belirler.

(3) DERİK üyeleri; TURAK’ın sürdürdüğü faaliyetler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili akademisyen, meslek kuruluşu çalışanı, kamu turizm çalışanı, TURAK tarafından akredite edilmiş kuruluş çalışanı, YTP mezunları, YTP öğrencileri veya turizm sektörü çalışanları vb. kişilerden oluşur.

(4) DERİK’in görev ve sorumlulukları, TURAK tarafından hazırlanıp yayımlanacak DERİK yönergesi ile belirlenir.

 

TURAK Değerlendirme Ölçütleri

MADDE 22-(1) YTP nin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler, programın değerlendirilmesi için sağlanması gereken koşulları belirler.

(2) Ölçütler, TURAK tarafından oluşturulan Ölçütler Kurulu tarafından hazırlanır.

(3) Ölçütler Kurulu, TURAK ın belirleyeceği bir TURAK üyesi başkan olmak üzere yine TURAK’ın belirleyeceği en az beş (5) en fazla on (10) paydaş kuruluşun görevlendireceği temsilciden oluşur. Ölçütler kurulu, kararlarını oy çokluğu esasına göre alır. Oy dağılımında eşitlik olması halinde başkanın oyu iki (2) sayılır.

(4) Ölçütler Kurulu, eğitim alanında ve turizm endüstrisinde yaşanan gelişmeler, yenilikler ve değişmelere göre, ihtiyaç ortaya çıktıkça ölçütlerde gerekli değişiklikleri yapar.

(5) YTP nin değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesinde TURAK Danışma Kurulunun tavsiyeleri dikkate alınır.

(6) Değerlendirme ölçütleri, TURAK ta karara bağlanır.

 

Ziyaret için Başvuru ve Hazırlık

MADDE 23-(1) Programların bazıları ya da tümünün değerlendirilmesi isteğinde bulunan bir kurum, TURAK ile doğrudan iletişim kurmalıdır.

(2) Başvurular, TURAK değerlendirme takvimine göre yapılır.

(3) Bir programın değerlendirilmesi, kurum ziyaret tarihinden önce o programdan öğrenci mezun verilmişse yapılabilir.

(4) Akreditasyon başvurusunda bulunacak program, TURAK tarafından istenen bilgi ve dokümanları sunmak zorundadır.

 

Çıkar Çatışması ve/veya Örtüşmesi

MADDE 24-(1) TURAK ı temsil eden kişiler, değerlendirme sürecinin tarafsızlığına ve saygınlığına ilişkin sorgulamalara ya da çıkar çatışmalarına yol açabilecek durumlar yaratabilirler. Bu kişilerden; profesyonel ve etiğe uygun bir şekilde davranmaları, gerçek ya da görünür çıkar çatışmalarını açıklamaları ve gerçek ya da görünür çıkar çatışmaları ile ilgili olabilecek tartışma ve kararlardan uzak durmaları beklenir. TURAK ın izlediği çıkar çatışması ve/veya örtüşmesi politikasının amaçları şunlardır:

   (a) Değerlendirme sürecinin saygınlığını ve TURAK ı temsil eden kişilerin kararlarının güvenilirliğini sağlamak.

   (b) Adil ve tarafsız bir karar verme sürecini garanti etmek.

   (c) Tarafsız hareket etmek ve tarafsızlığı zedeleyecek davranışlardan kaçınmak.

(2) TURAK ı temsil eden kişiler; TURAK tarafından karar verme sürecinde olan bir program ya da kurum ile yakın ve etkin bir ilişki içindeyseler ya da geçmişte olmuşlarsa, bu kurum ile ilgili karar verme sürecine katılamazlar. Yakın ve etkin ilişki aşağıda verilenleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

   (a) Kurum ya da programda halen öğretim üyesi, görevli ya da danışman olarak çalışıyor olması ya da son beş (5) yılda çalışmış olması.

   (b) Kurumun öğrencisi olması.

   (c) Kurumdan onursal bir derece almış olması.

   (d) Birinci dereceden yakın bir akrabasının kurumun ya da bölümün öğrencisi ya da çalışanı olması.

   (e) Kurumla resmi bir bağlantısı bulunması. Örneğin, kurumun mütevelli heyeti üyeliği, kurumun mezunlar derneği üyeliği.

(3) Değerlendirme sürecinde yer alan herkesin gerçek ya da görünür çıkar çatışmalarının kayıtları tutulur. Çıkar çatışması kayıtlarının kopyaları, takım Başkanları ile program değerlendiricilerinin seçiminden sorumlu kişilere verilir.

 

Gizlilik

MADDE 25-(1) Kurumlar tarafından verilen bilgiler, TURAK ı temsil eden kişiler tarafından gizlilik içinde değerlendirilir ve ilgili kurumun yazılı izni olmadıkça açıklanamaz.

(2) TURAK toplantılarında değerlendirme ve tartışma amacı ile dağıtılan malzemenin içeriği gizli bilgi olarak kabul edilir.

(3) Bu tür belgelerin ve yetkinlik kararlarının içerikleri, ancak görevli kişilerce ve tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir.

(4) TURAK üyeleri, çalışanları, program değerlendiricileri gizlilik ilkesini anladıklarını ve bunlara uyacaklarını belirten bir Gizlilik ve Etik Beyanını imzalarlar.

 

Yetkinlik Kararları

MADDE 26-(1) Yetkinlik kararı TURAK a aittir.

(2) TURAK ın YTP için vereceği yetkinlik kararlarında DERİK’in değerlendirme raporları hakkındaki görüşleri dikkate alınır.

 

İtirazlar

MADDE 27-(1) TURAK tarafından alınan akreditasyon kararlarına itirazlar, yeniden değerlendirme istemleri ve yeniden ziyaret istemleri yalnızca “akreditasyon vermeme” kararlarına karşı yapılabilir.

(2) Bu tür itiraz ya da istemler, yalnızca TURAK ın bazı bilgi hataları ya da TURAK ın yayınlanmış ölçütleri, yönetmelikleri ya da yönetmeliklerine aykırı değerlendirmeler sonucu oluşan bir “akreditasyon vermeme” kararının uygun olmadığı görüşüne dayandırılabilir.

(3) İtiraz ya da yeniden değerlendirme istemlerinde, yalnızca TURAK ın karar aldığı sırada TURAK tarafından bilinen koşullar göz önüne alınacaktır. Yeniden ziyaret istemi durumunda, istemden önce yapılmış ve kurumca belgelenmiş önemli geliştirmeler ve düzeltmeler de göz önüne alınacaktır.

(4) İtirazların değerlendirilip karara bağlanması süreci Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları ile düzenlenir.

 

İç Denetim ve Kalite Güvencesi

MADDE 28-(1) TURAK ın kalite politikası, TURAK tarafından tanımlanır ve onaylanır.

(2) TURAK, bu kalite politikasını özetleyen bir TURAK Kalite Politikası beyanı yayımlar.

(3) Başta değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri olmak üzere, TURAK ın tüm faaliyetlerinin düzgün işlemesini ve bu faaliyetlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini güvence altına almak üzere, iç ve dış paydaşlardan geribildirim alınması da dahil olmak üzere, izlenecek kalite süreçleri, TURAK tarafından hazırlanıp yayımlanacak Kalite Süreçleri Yönergesi ile düzenlenir.

(4) TUADER Denetleme Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, TURAK ın faaliyetlerinin yayımlanmış Kalite Politikasına ve kalite süreçlerine uygunluğuna yönelik iç kalite denetimi yapar. TURAK Denetleme Kurulu, iç kalite denetimi sonuçlarını içeren raporunu, gerekli iyileştirmelerin yapılmasını temin amacıyla TURAK a verir.

 

 

Dış Değerlendirme

MADDE 29-(1) İç kalite denetimlerine ilave olarak, TURAK kendisini bir dış kalite değerlendirme kuruluşuna denetletir. Bu denetlemelerin yaptırılacağı kuruluşlar ve zamanlamaları, TURAK ın ulusal ve uluslararası tanınma gerekleri de göz önünde tutularak TURAK tarafından kararlaştırılır.

 

Şeffaflık ve Hesap verme Sorumluluğu

MADDE 30-(1) TURAK program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirmek ve hesap vermek sorumluluğunu taşır.

(2) Şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamında, aşağıdaki bilgi ve belgeler TURAK internet sitesinde yayımlanır. (www.turak.org)

   (a) TURAK’ın amaçlarını ve işleyişini belirleyen tüzük, yönetmelik ve yönergeler,

   (b) Değerlendirme ve akreditasyon için kullanılan TURAK Değerlendirme Ölçütleri,

   (c) Program değerlendirmesi ve akreditasyonu amacıyla TURAK a başvuracak yükseköğretim kurumlarına yönelik, değerlendirme ve akreditasyon sürecini ve kapsamını açık olarak tanımlayan öz değerlendirme raporu formatı, değerlendirme süreci ve yöntemi ve benzeri belgeler,

   (d) TURAK’ın değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri dahil, yıllık çalışmalarını özetleyen Yıllık Çalışma Raporu,

   (e) TURAK tarafından akredite edilmiş YTP nin listesi ve akreditasyon bilgileri. Bu bilgiler akreditasyon süresini ve verilmiş olan akreditasyonun koşullarını içerir.

   (f) YTP nin değerlendirilme ve akreditasyonu sürecinde YTP leri ve paydaşlar için gerekli ve/veya yararlı olabilecek tüm bilgi, belge ve standart dokümanlar. 

 

TURAK Belgelerinin Saklanması

MADDE 31-(1) TURAK çalışmaları ile ilgili belgeler ve raporlar, düzenli biçimde arşivlenir ve saklanır.

 (2) TURAK, akreditasyon verdiği programların listesini, verilen akreditasyonların türlerini ve geçerlik sürelerini kayıt altında tutar.

(3) Akreditasyon süreci ve sonuçlarına ilişkin belgeler ve raporlar dahil, TURAK çalışmaları ile ilgili belgelerin ve raporların saklanma usulleri ve süreleri, TURAK tarafından hazırlanıp yayımlanacak Arşivleme Yönergesi ile düzenlenir.

 

Yürürlük

MADDE 32-(1) Bu yönetmelik, bu madde dahil 32 maddeden oluşmaktadır.

(2) Bu yönetmelik, TUADER Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(3) Bu yönetmelik hükümlerini, TURAK Başkanı yürütür.