03129262620
bilgi@turak.org
>Turkish English
Değerlendirme Raporu İnceleme Kurulu (DERİK) YönergesiHoşgeldiniz :
Turiz Akademisyeleri Derneği

TUADER

TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

 

TURAK

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU

 

DEĞERLENDİRME RAPORU İNCELEME KURULU (DERİK) YÖNERGESİ

 

Dayanak

MADDE 1-(1) Bu yönerge, “Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu" yönetmeliğinin 21.nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Amaç

MADDE 2-(1) Yönergenin amacı, TURAK tarafından yürütülen YTP değerlendirme ve akreditasyon sisteminin, ilgili kuruluşlar tarafından beklentilerin ve taleplerin belirlenen ölçütler doğrultusunda gerçekleşmesi esnasında oluşan eksikliklerin tespitiyle ilgili çalışmaları sürdürerek TURAK ve sektöre destek vermektir.

 

Kapsam

MADDE 3-(1)Bu yönerge, TURAK tarafından yürütülen YTP değerlendirme ve akreditasyon sistemi, ilgili kuruluşların bu süreçteki çalışmaları ve değerlendirme raporlarının incelenmesine ilişkin hususları kapsamaktadır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen;

                YTB: Yükseköğretim Turizm Birimlerini (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü),

                YTP: Yükseköğretim Turizm Programlarını,

                TUADER: Turizm Akademisyenleri Derneğini,

                TURAK: Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunu,

                DERİK: Değerlendirme Raporu İnceleme Kurulunu,

                DAK: Değerlendirici Aday Belirleme Kurulunu,

                Genel Kurul: TUADER Genel Kurulunu,

                Yönetim Kurulu: TUADER Yönetim Kurulunu,

Ölçütler: Yükseköğretim turizm programlarının akreditasyonunda kullanılacak TURAK Değerlendirme Ölçütlerini,

                Kurum: Akreditasyon için başvuru yapan programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumunu,

                ifade eder.

 

DERİK oluşumu

MADDE 5-(1) DERİK üyeleri, bu yönergenin 7’nci maddesinde belirtilen kurumlar arasından, yine bu yönergenin 6.ncı maddesindeki nitelikleri taşıyan kişiler arasından TURAK tarafından oluşturulur.

(2) DERİK in oluşturulmasında kurumlar arası denge gözetilir.

(3) DERİK in oluşturulmasında YTP gözetilir.

(4) DERİK üye sayısı, TURAK kararı ile belirlenir, ancak en az 5 olmak durumundadır.

(5) Bir dönem için TURAK tarafından belirlenen üye sayısı, dönem dolmadan değiştirilemez.

(6) DERİK Başkanı TURAK tarafından belirlenir.

(7) DERİK üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır.

(8) Görev süresi dolan DERİK üyesi, bu maddenin 1.nci fıkrasına göre aynı usulle yeniden atanabilir. 

 

DERİK Üyelerinin Nitelikleri

 MADDE 6-(1) TURAK’ın sürdürdüğü faaliyetlerle ilgili bilgi ve deneyime sahip olmak.

(2) YTP değerlendiricisi niteliklerini taşımak

 

DERİK Üyelerinin Seçileceği Kurumlar

MADDE 7-(1) DERİK üyeleri, YTP de görevli akademisyenleri,

(2) Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları,

(3) Turizm meslek kuruluşu çalışanları,

(4) YTP öğrencileri

(5) YTP mezunları

(6) Turizm endüstrisi çalışanları arasından seçilir.

 

DERİK Toplantı ve Çalışma Esasları

MADDE 7-(1) DERİK’in işleyişinden ve üyeleri arasındaki her türlü iletişimden DERİK başkanı sorumludur.

(2) DERİK, TURAK a karşı sorumludur.

(3) DERİK Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı durumlarda DERİK toplantılarını Başkan adına yürütür.

(4) DERİK in sekretarya hizmetleri TUADER tarafından yerine getirilir.

(5) DERİK in yaptığı yazışmaların kaydı TUADER tarafından tutulur ve arşivlenir.

(6) DERİK kararları tavsiye niteliğinde olup; ilgili hususta TURAK, diğer uzman kişi ve kurumların görüşlerine de başvurabilir.

(7) TURAK a bildirilen kararlar, ilk toplantının gündemine alınır ve karara bağlanır.

(8) Karara bağlanan DERİK kararları, internet sitesinde yayımlanır.

 

DERİK Görev ve Sorumlulukları

MADDE 8-(1) YTP nin değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine dönük görüş ve politika hazırlama konusunda TURAK a destek olmak.

(2) Akreditasyon süresince görev alacak değerlendiricilerin niteliklerini belirlemek.

(3) TURAK ın akreditasyon hizmetlerinin verilmesinde esas alınan yönetmelik, yönerge ve benzeri dokümanların uygulanabilirliğini incelemek ve görüş bildirmek.

(4) TURAK Mevzuat birimine önerileriyle yardımcı olmak.

(5) Akreditasyon değerlendirmeleri sonunda oluşan değerlendirici takımlarının hazırladıkları raporlarını usul ve tutarlılık yönünden incelemek ve görüş bildirmek.

(6) Gerekirse programlara özgü çalışma gruplarını oluşturmak.

 

Yürürlük

MADDE9-(1) Bu yönerge, TUADER Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu yönerge hükümlerini, TURAK Başkanı yürütür.