03129262620
bilgi@turak.org
>Turkish English
Değerlendirici Aday Belirleme Kurulu YönergesiHoşgeldiniz :
Turiz Akademisyeleri Derneği

TUADER

TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

 

TURAK

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU

 

DEĞERLENDİRİCİ ADAY BELİRLEME KURULU (DAK) YÖNERGESİ

 

Dayanak

MADDE 1-(1) Bu yönerge, “Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu" yönetmeliğinin 9’ncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Amaç

MADDE 2-(1) Yönergenin amacı, TURAK üyelerinin ve başkan yardımcısının seçimine yardımcı olmak üzere kurulacak olan TURAK Değerlendirici Aday Belirleme Kurulu’nun (DAK) yapısını, üyelerini, görev, yetki ve sorumluluklarıyla çalışma esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 3-(1)Bu yönerge, TURAK üyelerinin ve başkan yardımcısının seçimi, TURAK Değerlendirici Aday Belirleme Kurulu’nun (DAK) yapısı, üyeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişe ilişkin hususları kapsamaktadır

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen;

YTB: Yükseköğretim Turizm Birimlerini (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü),

YTP: Yükseköğretim Turizm Programlarını,

TUADER: Turizm Akademisyenleri Derneğini,

TURAK: Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunu,

DERİK: Değerlendirme Raporu İnceleme Kurulunu,

DAK: Değerlendirici Aday Belirleme Kurulunu,

Genel Kurul: TUADER Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu: TUADER Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

DAK’ın Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

MADDE 5-(1) TURAK tarafından oluşturulacak tüm kurul ve/veya alt kurullar için üye önerilerini sunmak.

 

DAK’ın Yapısı

MADDE 6-(1) DAK, TURAK Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi uyarınca 3 kişiden oluşur.

 

DAK’nun Çalışma Esasları

MADDE 7-(1) DAK’ın işleyişinden ve üyeleri arasındaki her türlü iletişimden DAK başkanı sorumludur.

(2)DAK, TURAK a karşı sorumludur.

(3)DAK ın sekretarya hizmetleri TUADER tarafından yerine getirilir.

(4)DAK ın yaptığı yazışmaların kaydı TUADER tarafından tutulur ve arşivlenir.

 

 

 

Program Değerlendirici Takım Üye Adaylarının Belirlenmesi

MADDE 8-(1) DAK, her değerlendirme döneminin başında, TURAK değerlendirici havuzuna katılacak yeni adayların belirlenmesi için bir çalışma başlatır.

(2) Bu çalışmada, TUADER üyelerinin ve deneyimli değerlendiricilerin katkıları da istenebilir.

(3) Yeni değerlendirici ihtiyacı, her değerlendirme döneminde kuruluşlarca yapılan niyet beyanları ve bir sonraki değerlendirme dönemine ait değerlendirme başvurusu tahminleri göz önünde tutularak DAK tarafından belirlenir.

(4) Yeni değerlendiriciler belirlenirken, YTP nin ilişkili olduğu alanda yöneticilik deneyimine sahip sektör mensuplarının katılımı teşvik edilir.

(5) Yeni YTP değerlendirici adayları belirlenirken,

                   (a) Çeşitli YTP için o dönem belirlenmiş olan değerlendirici ihtiyacı ve

                   (b) TURAK Yönetmeliği’nin 14’ncü maddesinde program değerlendirici adayları ve değerlendirici havuzunun yapısı için öngörülen beklentiler

göz önünde bulundurulur.

 

 

Yürürlük

MADDE 9-(1) Bu yönerge, TUADER Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2)Bu yönerge hükümlerini, TURAK Başkanı yürütür.