03129262620
bilgi@turak.org
>Turkish English
Öz Değerlendirme Raporu Hazırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Hoşgeldiniz :
Turiz Akademisyeleri Derneği

TUADER

TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

 

TURAK

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU

 

 

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

 

TURAK tarafından değerlendirilecek yükseköğretim turizm programları (YTP), öz değerlendirme raporlarını TURAK ın belirlemiş olduğu Öz Değerlendirme Raporu belgesine göre hazırlamalı ve TURAK değerlendirme ölçütlerinin nasıl karşılandığını kanıtlarıyla açıklamalıdır. Öz değerlendirme raporu formatı ve TURAK değerlendirme ölçütleri ile ilgili güncel belgelere, TURAK internet sitesinden (http://www.turak.org) erişebilirsiniz. Değerlendirmenin ağırlıklı bir kısmı bu rapor üzerinden yapılacağından, öz değerlendirme raporunun titizlikle hazırlanması önemlidir. Raporun içeriğinde tutarsızlıkların yer almamasına dikkat edilmelidir. Rapor, okunması ve anlaşılması kolay bir dille hazırlanmış olmalı ve tüm bilgiler, belgelere dayandırılmalıdır.

TURAK a sunulacak öz değerlendirme raporlarının hazırlanması sırasında, aşağıdaki hususların göz önüne alınması değerlendirme sürecinin daha sağlıklı işlemesine katkı yapacaktır:

 

1) Öz değerlendirme raporu fiziksel formatı: Öz değerlendirme raporları tercihan önlü arkalı basılmalı, spiral cilt yapılmalı, değerlendirilecek her program için ayrı ayrı hazırlanmalı, klasör kullanılmamalı, sayfalar tek tek ya da topluca naylon poşetlere ya da dosyalara konulmamalıdır. Ek-II (Kurum Profili) dışındaki tüm ekler ana raporla beraber ciltlenmelidir. Üniversite, ilgili fakülte ve bu fakültede yürütülen tüm programlarla ilgili bilgilerin verildiği Ek II (Kurum Profili) bölümü ayrı bir cilt olarak hazırlanmalıdır.

 

2) İkinci örgün öğretim programlarının değerlendirilmesi: TURAK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi, Madde 6.3 uyarınca, bir kurumdaki ikinci öğretim programları adları ve içerikleri birinci öğretim programları ile aynı ya da benzer olsa bile, ayrı program olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, kurumların ikinci öğretim programları için ayrı ve bu programlara özgü öz değerlendirme raporları hazırlanması gerekmektedir. Tüm TURAK ölçütlerinin (özellikle program çıktılarına ilişkin Ölçüt 3 için tüm ayrıntıları ile) nasıl sağlandığına ilişkin verilerin ve kanıtların, (özellikle programın ölçme-değerlendirme-geri besleme sonuçlarını içerecek şekilde) hem birinci öğretim programları hem de ikinci öğretim programları için ayrıştırılmış, ancak programların birbirleri üzerindeki etkileriyle birlikte irdelenmiş olarak ayrı ayrı belgelenmesi gerekmektedir. Başvurunun her iki program için birlikte veya ayrı ayrı yapılmış olması, programlar arası etkileşimin irdelenmesi gereğini ortadan kaldırmaz.

 

3) Kullanılan ölçme-değerlendirme-iyileştirme süreçleri ile ilgili açıklamalar:  TURAK değerlendirmesine başvuran bir YTP nin, programın eğitim amaçları ve program çıktıları başta olmak üzere tüm TURAK ölçütlerinin gereklerini düzenli olarak ölçmek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek için belgelere dayalı bir kalite güvence ve iyileştirme sistemi kurmuş ve çalıştırıyor olması beklenmektedir. Kurumun bu sistem kapsamında kullanmakta olduğu ölçme-değerlendirme-iyileştirme süreçlerinin öz değerlendirme raporunda ayrıntılı olarak açıklanması, programın TURAK tarafından daha sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

 

4) Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili açıklamalar: Ölçüt 2’de tanımlanmış olan program eğitim amaçlarının, öğrencilerin mezuniyetten sonra yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlaması gerektiği unutulmamalıdır. Ölçüt 3 içindeki program çıktılarının ise bu amaçlara ulaşabilmeleri için öğrencilerin mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlaması gerektiği hususuna da dikkat edilmelidir. Çıktılarla amaçlar arasındaki ilişkiler ve eğitim programındaki derslerin çıktılarıyla program çıktıları arasındaki bağlantılar, gerçekçi bir değerlendirmeyle ortaya konulmalıdır. Programın eğitim amaçlarının TURAK çıktıları olarak ifadesi, bir yetersizlik olarak değerlendirilmektedir.

 

5) Program çıktılarına ilişkin kanıtlar: TURAK değerlendirmesine başvuran bir YTP nin TURAK değerlendirme ölçütlerini karşıladığını gösterebilmesi ve bu bağlamda Ölçüt 3 kapsamında tanımlanan program çıktılarının sağlandığını kanıtlaması beklenmektedir. Program çıktılarını ölçmek ve bu çıktıların sağlandıklarını kanıtlamak için tek başına anketlerin kullanılması yeterli değildir ve bu durum TURAK tarafından yetersizlik olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, programlarını TURAK değerlendirmesine hazırlayan kurumların, bu konuya özellikle dikkat etmeleri, öz değerlendirme raporlarında anketler dışında ve özellikle öğrenci çalışmalarına dayandırılmış doğrudan ölçme yöntemlerinin kullanımını somut olarak açıklamış ve belgelemiş olmaları, sağlıklı bir program değerlendirmesi yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim planı içindeki derslerin çıktılarının program çıktılarına katkısı somut ve ölçülebilir yöntemlerle belirlenmeli ve kanıtlanmalıdır. Her çıktının başarılma düzeyinin en az iki ölçme yöntemi kullanılarak kanıtlanması önerilmektedir.

 

6) Sürekli iyileştirmeye ilişkin kanıtlar: TURAK değerlendirme ölçütlerinden Ölçüt 4, kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli iyileştirilmesi için kullanıldığını gösteren kanıtlar sunulmasını gerektirmektedir. Bu iyileştirme, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın tüm gelişmeye açık alanları ile ilgili sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayanmalıdır. Özellikle de, Ölçüt 3 için ölçme-değerlendirme-iyileştirme çevriminin en az bir kez kapatıldığının ve ölçme-değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak geri besleme yoluyla eğitimde iyileştirme yapıldığının öz değerlendirme raporunda tüm ayrıntılarıyla belgelenmiş olması beklenmektedir.