03129262620
bilgi@turak.org
>Turkish English
Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri YönergesiHoşgeldiniz :
Turiz Akademisyeleri Derneği

TUADER

TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

 

TURAK

TURİZM EĞTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENME USULLERİ YÖNERGESİ

 

Dayanak

MADDE 1-(1)  Bu yönerge, “Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu" yönetmeliğinin 22’nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Amaç

MADDE 2-(1) Bu yönergenin amacı, TURAK Değerlendirme Ölçütleri’ni belirleme ve değiştirilmesinde kullanılacak esasları ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 3-(1) Bu yönerge, TURAK Değerlendirme Ölçütleri’nin belirlenme ve değiştirilmesinde TURAK bünyesinde çalışacak komitelerin ve çalışma gruplarının işleyişiyle ilgili hususları kapsamaktadır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE4-(1) Bu yönergede geçen:

YTB: Yükseköğretim Turizm Birimlerini (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü),

YTP: Yükseköğretim Turizm Programlarını,

TUADER: Turizm Akademisyenleri Derneğini,

TURAK: Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunu,

DERİK: Değerlendirme Raporu İnceleme Kurulunu,

DAK: Değerlendirici Aday Belirleme Kurulunu,

Genel Kurul: TUADER Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu: TUADER Yönetim Kurulunu

Ölçütler: Yükseköğretim turizm programlarının akreditasyonunda kullanılacak TURAK Değerlendirme Ölçütlerini,

Kurum: Akreditasyon için başvuru yapan programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumunu (üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü),

ifade eder.

 

TURAK Değerlendirme Ölçütleri

MADDE 5-(1) TURAKdeğerlendirmeölçütlerinin amacı, turizm endüstrisi paydaşlarının beklentilerini karşılamak üzere YTP de kalite güvencesini sağlamak ve bu programların sürekli iyileştirmesini desteklemektir.

(2) TURAK Değerlendirme Ölçütleri, YTP nin TURAK tarafından yapılacak program değerlendirmelerinde kullanılır ve bu programların akreditasyonu için sağlaması gereken minimum koşulları tanımlarlar.

 

Ölçütlerin Yapısı

MADDE 6- TURAK Değerlendirme Ölçütleri, iki gruptan meydana gelmektedir:

(1) Genel Ölçütler: Genelölçütler, değerlendirilen YTP nin sağlaması gereken asgari ölçütler olup; yönetim yapısı, öğretim kadrosu, müfredat geliştirme ve uygulama, öğrenciler, fiziki ve teknik altyapı, kurum desteği ve parasal kaynaklar, araştırma faaliyetleri, öğrenci hizmetleri, program amaçları, program çıktıları (mezun nitelikleri-bilgi, beceri, yetkinlik) ve benzeri alanlarda tanımlanır.

(2) Programa Özgü Ölçütler: Programa özgü ölçütlerde genel ölçütlere ek olarak değerlendirilen YTP ye özgü hususlara yer verilir. Programa Özgü Ölçütler başlığı altında verilen özellikler öğretim programı konuları ve öğretim kadrosunun nitelikleri ile uyumlu olmalıdır.

 

Ölçütlerin Belirlenme ve Güncelleştirilme Gerekçesi

MADDE 7-(1) TURAK Değerlendirme Ölçütleri, her eğitim – öğretim yılından sonra gözden geçirilerek, güncelleştirilebilir, ek ölçütler tanımlanabilir, yeni açılacak programlara özgü ölçütler belirlenebilir.

(2) TURAK Değerlendirme ölçütlerinin güncelleştirilmesi; program eğitiminden toplumsal beklentilerin değişmesi, yeni YTP alanlarının ortaya çıkması, YTP deki öğretim hizmetinin sunumundaki yaklaşımların değişmesi, YTP yi akredite eden yurt dışı kuruluşlarla yapılacak karşılıklı tanınma anlaşmalarıyla ortaya çıkabilecek uyum gereksinimleri,  ölçütlerde yer alan ifadelerin TURAK organları, değerlendiriciler ya da kurumlarca aynı şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde ifadelere açıklık getirme ihtiyacı ve benzeri değişme ve gelişmeler nedenleriyle olabilir.

 

Ölçütler Kurulu

MADDE 8-(1) TUADERYönetim Kurulu, TURAK tarafından ve diğer kanallardan kendisine iletilen değerlendirme ölçütlerindeki değişiklik önerilerini değerlendirmek ve bu konudaki çalışmaları yürütmek üzere bir Ölçütler Kurulu kurar.

(2) Bu kurul aşağıda belirtilen üç (3) kişiden oluşur:

                   (a) TUADER Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Yönetim Kurulu üyesi,

                   (b) TURAK Başkanı ya da TURAK tarafından belirlenecek bir TURAK üyesi,

                   (c) TURAK tarafından belirlenecek deneyimli bir TURAK değerlendiricisi

(3) Ölçütler Kurulu TUADER Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

(4) Kurul’daki TUADER Yönetim Kurulu üyesi, kurulun başkanlığını yapar ve çalışmalar hakkında TUADER Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

(5) TURAK Başkanı ya da görevlendireceği TURAK üyesi Ölçütler Kurulu’na TURAK ın görüşlerini yansıtır ve çalışmalar hakkında TURAK’a bilgi verir.

(6) Ölçütler Kurulu üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır ve görev süreleri dolan üyeler Ölçütler Kurulu’nda yeniden görevlendirilebilirler.

(7) Görev süresi dolmadan Ölçütler Kurulu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma olması durumunda, yeni üye 2. maddedeki esaslar gözetilerek atanır.

 

Ölçütler Kurulu’nun Çalışma Esasları

MADDE 9-TURAK ölçütler kurulu çalışmalarında aşağıda belirtilen hususları esas alır.

(1) Ölçütler Kurulu’na iletilen öneriler öncelikle kurul tarafından görüşülür.

(2) İletilen öneriler üzerinde Ölçütler Kurulu’nca çalışılması gerekli görülen öneriler için ayrıntılı bir çalışma planı hazırlanır. Üzerinde çalışılması gerekli görülmeyen öneriler gerekçeli bir açıklamayla TUADER Yönetim Kurulu’na iletilir.

(3) Ölçütler Kurulu, genel ölçütler için gereken durumlarda, programa özgü ölçütler için ise mutlaka bir alt çalışma grubu kurar.

(4) Çalışma alt grupları, Ölçütler Kurulu’na karşı sorumludur. Başkanlığını Ölçütler Kurulu üyelerinden birisi yapar. Çalışma grubu başkanı, çalışmalar hakkında Ölçütler Kuruluna bilgi verir.

(5) Programa özgü ölçütler için kurulacak çalışma alt gruplarında, ilgili programda görev yapan üniversite temsilcilerinin, sektör temsilcilerinin ve mezunların bulunmasına özen gösterilir.

(6) Gerek Ölçütler Kurulu gerekse kurulabilecek çalışma alt grupları, YTP yi yürüten Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili birimleri ve paydaşların görüşlerini toplamaya en üst düzeyde özen gösterirler.

(7) Ölçütler Kurulu, TURAK danışma kurulunun ölçütler konusundaki görüşlerini almaya azami özeni gösterir.

(8) Ölçütler Kurulu’nca olgunlaştırılan ölçüt öneri taslakları, TURAK internet sitesinde ilan edilir ve böylece tüm paydaşlara geri bildirimde bulunmaları için son bir fırsat tanınır.

(9) Ölçütler Kurulu, gelen geri bildirimleri de göz önüne alarak ölçüt önerilerinin son taslağını hazırlar.

(10) Oluşturulan ölçüt önerilerinin son taslağı, varsa üzerinde uzlaşılamayan görüşlerle birlikte, TUADER Yönetim Kurulu’na sunulur.

 

Değerlendirme Ölçütlerinin Kesinleşmesi

MADDE 10-(1) Ölçüt Kurulu’nca TUADER Yönetim Kurulu’na iletilen ölçüt öneri taslakları, TUADER Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra kesinleşir.

 

Değerlendirme Ölçütlerinin Yürürlüğe Girmesi

MADDE 11-(1) Kesinleşen ölçütler, TUADER Yönetim Kurulu’nca kararın alındığı akademik takvim yılını izleyen yılda başlayan değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girer.

(2) TUADER Yönetim Kurulu, gerekiyorsa yürürlük dönemini daha ileri değerlendirme dönemleri olarak belirleyebilir ya da eski ve yeni ölçütler arasında kurumlara seçme fırsatı verilen geçiş dönemleri tanımlayabilir.

 

Değerlendirme Ölçütlerinin Duyurulması

MADDE 12-(1) Kesinleşen ölçütler ve yürürlük tarihleri, TURAK tarafından YTB lerine duyurulur.

(2) Kesinleşen ölçütler ve yürürlük tarihleri, TURAK internet sitesinde ilan edilir.

 

Yönergede Değişiklik

MADDE 13-(1) TURAK Değerlendirme Ölçütleri’ni belirleme yönergesi üzerindeki değişiklik önerileri, TUADER Yönetim Kurulu’na Ölçütler Kurulu tarafından ya da Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek bir kurul tarafından sunulabilir.

(2) Hazırlanan öneriler, TUADER Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

 

Yürürlük

MADDE 12-(1) Bu yönerge TUADER Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu yönerge hükümlerini, TUADER Başkanı yürütür.