03129262620
bilgi@turak.org
>Turkish English
İşleyişYönergesiHoşgeldiniz :
Turiz Akademisyeleri Derneği

 

 

TUADER

TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

 

TURAK

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU

 

İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

Dayanak

MADDE 1-(1) Bu yönerge,  TUADER tüzüğü ve TURAK "Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği" uyarınca hazırlanmıştır.

  

Amaç

MADDE 2-(1) Bu yönergenin amacı, TUADER organı olarak TURAK ın yükseköğretim turizm programlarının değerlendirme ve akreditasyon süreçlerindeki uygulama esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 3-(1) Bu yönerge, TURAK ın yükseköğretim turizm programlarını değerlendirme ve akreditasyon süreçlerindeki uygulamaya dönük hususları kapsamaktadır.

 

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu esaslarda geçen;

YTB: Yükseköğretim Turizm Birimleri (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü)

YTP: Yükseköğretim Turizm Programları,

TUADER: Turizm Akademisyenleri Derneği,

TURAK: Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu

DERİK: Değerlendirme Raporu İnceleme Kurulu

DAK: Değerlendirici aday belirleme kurulu

Genel Kurul: TUADER Genel Kurulu

Yönetim Kurulu: TUADER Yönetim Kurulu

Ölçütler: Yükseköğretim turizm programlarının akreditasyonunda kullanılacak TURAK Değerlendirme Ölçütleri

Kurum: Akreditasyon için başvuru yapan programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumunu

ifade eder.

 

Sorumluluk

MADDE 3-(1)TURAK Başkanı, TURAK ın yönetiminden sorumludur. Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı durumlarda TURAK yönetimini Başkan adına yürütür.

(2) TUADER, TURAK ın sekretarya çalışmalarını düzenler, kayda alır ve arşivler.

 

Toplantı Esasları

MADDE 5-(1)TURAK, yeni değerlendirici havuzu üyelerini belirlemek için her yıl en az bir (1) toplantı yapar.

(2) Salt çoğunlukla toplanır ve karar alır.

(3) TURAK toplantıları, TURAK Başkanı tarafından TURAK üyelerine en az iki (2) hafta öncesinden görüşülecek konularla ilgili tüm belgelerle birlikte toplantı gündemini yazılı olarak bildirilir.

(4) Kendi isteği ile TURAK üyeliğinden ayrılma dışında, bir takvim yılı içinde ardışık 2 toplantıya mazeretsiz katılmayanın üyeliği sona erer.

(5) Yetkinlik belgesi onay kararı oybirliği ile (altı oy) tüm diğer kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki (2) sayılır.

 (6)Yetkinlik belgelerinde TURAK Başkanının imzası bulunur.

 

Yürütme

MADDE 7-(1) Bu yönerge, TUADER Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2)Bu yönerge hükümlerini, TURAK Başkanı yürütür