03129262620
bilgi@turak.org
>Turkish English
Eğitim Birimi YönergesiHoşgeldiniz :
Turiz Akademisyeleri Derneği

TUADER

TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

 

TURAK

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU

 

EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ

 

Dayanak

MADDE 1-(1) Bu yönerge, “Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu" yönetmeliğinin 16’ncı ve 17’nci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Amaç

MADDE 2-(1) Yönergenin amacı, TURAK eğitimlerini düzenlemek için kurulacak olan TURAK Eğitim Birimi’nin yapısını, üyelerinin seçimini, görev sürelerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 3-(1)Bu yönerge, TURAK Eğitim Biriminin yapısı, üye seçimi, görev süreleri ve işleyişle ilgili hususları kapsamaktadır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen;

YTB: Yükseköğretim Turizm Birimlerini,

YTP: Yükseköğretim Turizm Programlarını

TUADER: Turizm Akademisyenleri Derneğini,

TURAK: Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunu

Yönetim Kurulu: TUADER Yönetim Kurulunu

DAK: Değerlendirici Aday Belirleme Kurulunu

Ölçütler: YTP lerin akreditasyonunda kullanılacak TURAK Değerlendirme Ölçütlerini

 ifade eder.

 

 Eğitim Birimi

MADDE 5-(1)  TURAK Eğitim Birimi, YTP lerin değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütecek olan tüm TURAK görevlilerine (TURAK kurullarının üyelerine ve program değerlendiricilerine) ve değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenler ve yürütülmesini sağlar.

 

Eğitim Birimi’nin Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

MADDE 6-(1) TURAK politikaları ile yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında yeni TURAK üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak,

(2) Tüm yeni TURAK üyelerinin TURAK politikaları ve işleyişi hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

(3) Program değerlendiricisi havuzuna alınacak değerlendiriciler için gerekli eğitimleri düzenlemek,

(4) TURAK’a değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik eğitimler düzenlemek,

(5) Yukarıdaki 6.1 – 6.4 maddelerinde sözü edilen eğitimlerle ilgili her türlü eğitim materyalini hazırlamak,

(6) Bu eğitim etkinliklerinin ve çalıştayların en az bir yıllık planlamasını yapmak ve TURAK web sayfasında yayınlanmak üzere TURAK a sunmak,

(7) Eğitim etkinliklerini aktif olarak yürütecek eğiticileri ve onlarla birlikte yapılacak etkinliklerin ayrıntılarını belirlemek,

(8) Her yılın Aralık ayında Eğitim Birimi’nin faaliyetlerini özetleyen ve değerlendiren bir raporu TURAK a Yönetim Kurulu’na sunmak,

(9) TURAK eğitimleri ile ilgili olarak TURAK tarafından verilebilecek diğer görevleri yapmak.

 

Eğitim Birimi Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev Süreleri

MADDE 7-(1) Eğitim Birimi; en az iki (2) program değerlendirmesinde görev almış deneyimli değerlendiriciler arasından TURAK tarafından belirlenen toplam dört (4) kişiden oluşur.

(2) Eğitim Birimi üyelerinden birisi başkan olarak TURAK tarafından belirlenir.

(3) Eğitim Birimi üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır ve görev süreleri dolan üyeler Eğitim Birimi’nde yeniden görevlendirilebilir.

(4) Eğitim Birimindeki üye sayısı, TURAK kararı ile artırılabilir.

(5) Görev süresi dolmadan Eğitim Birimi üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma olması durumunda, TURAK Eğitim Birimi’ne 7.1 maddesindeki esasları gözeterek yeni bir üye atar.

 

Eğitim Birimi Çalışma Esasları

MADDE 8-(1) Eğitim Birimi’nin işleyişinden Eğitim Birimi Başkanı sorumludur.

(2) TURAK ve Eğitim Birimi arasındaki her türlü iletişimi, Eğitim Birimi Başkanı sağlar.

(3) Eğitim Birimi üyeleri arasındaki her türlü iletişim, Eğitim Birimi Başkanı tarafından sağlanır.

(4) TURAK tarafından yapılması istenen her eğitim etkinliğinden önce Eğitim Birimi en az bir kez toplanır.

(5) Eğitim Birimi yıllık etkinliklerini her yılın sonunda TURAK a rapor eder.

 

Yeni TURAK Kurulları Üyelerinin Bilgilendirme ve Eğitimi

MADDE 9-(1) Eğitim Birimi TURAK politikaları ile yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında yeni TURAK üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak ve tüm yeni TUADER Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin TURAK politikaları ve işleyişi hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla eğitme/bilgilendirme programları geliştirir ve uygular.

 

Program Değerlendiricisi Eğitimi

MADDE 8-(1) TURAK değerlendirmelerinde program değerlendiricisi olarak görev alacakların daha önceden bir eğitimden geçmeleri gerekir. TURAK, program değerlendirici adaylarını TURAK politikaları ile yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme, değerlendirici becerisi ve davranışı geliştirme, değerlendirmeler arası tutarlılık sağlama ve değerlendirme raporu yazma becerisini geliştirmek amacıyla Değerlendirici Eğitim Çalıştayları düzenler. Program değerlendiricisi eğitimine katılmış olmalarına rağmen, üç yıl süreyle değerlendirici olarak bir görev yapmayan değerlendirici adayları değerlendirme takımlarında görev almadan önce bilgi, beceri ve davranış güncelleştirme amacıyla Değerlendirici Eğitim Çalıştaylarına katılmak durumundadırlar.

Değerlendirici Eğitim Çalıştayı düzenlenmesi görevi Eğitim Birimi’ne, TURAK tarafından oluşturulan katılımcılar listesi ile birlikte, TURAK tarafından verilir. Çalıştay eğitmenlerinin, belirlenmesi, çalıştay programının oluşturulması, çalıştayda kullanılacak her türlü materyalin hazırlanması ve çalıştayın programa uygun olarak yürütülmesi Eğitim Birimi gözetiminde yapılır.

 

 

 

Kurumların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

MADDE 11-(1) TURAK, değerlendirilme başvurusunu ya da TURAK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan YTP yöneticilerini ve ilgili öğretim elemanlarını akreditasyon süreci konusunda bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla, çalıştay ve seminer gibi, etkinlikler düzenler. Bir eğitim etkinliğini düzenleme görevi, Eğitim Birimi’ne Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Etkinliği yürütecek eğitmenlerin belirlenmesi, etkinlik programının oluşturulması, etkinlikte kullanılacak her türlü materyalin hazırlanması ve etkinliğin programa uygun olarak yürütülmesi Eğitim Birimi gözetiminde yapılır.

 

Mali ve Lojistik İşlemler

MADDE 12-(1) Eğitim etkinliklerinin gerektirdiği harcamalar ile her türlü lojistik ve mali uygulamalar, TUADER tüzüğü kapsamında yapılır.

 

Yönergede Değişiklik

MADDE 13-(1) Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri,  TURAK a Eğitim Birimi tarafından ya da Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek bir komisyon tarafından sunulabilir.

(2)Hazırlanan öneriler, TUADER Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

 

Yürürlük

MADDE 15-(1) Bu yönerge, TUADER Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu yönerge hükümlerini, TURAK Başkanı yürütür.

 

Kuruluş Aşamasında Eğitim Birimi Üyeliği Özellikleri

GEÇİCİ MADDE 1-(1) Eğitim Birimi’nin ilk kuruluşunda ve kuruluşunu izleyen ilk beş (5) yıl içinde, Madde 7.1’deki koşullar aranmaz ve söz konusu birim TUADER Yönetim Kurulu tarafından belirlenen toplam dört (4) kişiden oluşur.