03129262620
bilgi@turak.org
>Turkish English
Özdeğerlendirme RaporuHoşgeldiniz :
Turiz Akademisyeleri Derneği

 

 

TUADER

TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

 

TURAK

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU

 

 

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUADER TURAK

Öz Değerlendirme Raporu

 

İçindekiler

Genel Bilgiler. v

Giriş. v

İçerik. v

Ek Belgeler. v

Format ve Hazırlık. v

Raporun Teslimi ve Dağıtımı v

Gizlilik. v

ÖDR Formatı v

A. Programa İlişkin Genel Bilgi ve Genel Ölçütler. 2

1.  İletişim Bilgileri 2

2.  Program Başlıkları 2

3.  Programın Türü.. 2

4.  Yönetim Yapısı 2

5.  Programın Tarihçesi 2

6.  Önceki Yetersizliklerin Giderilmesi Yönünde Alınan Önlemler. 2

Ölçüt 1 Öğrenciler. 3

Tablo 1.1 Programa Alınan Öğrenci ve Programdan Mezun Sayıları 3

1.1 Öğrenci Kabulleri 3

Tablo 1.2 Lisans Öğrencilerinin Yerleştirme Derecelerine İlişkin Bilgi 3

1Başvurunun yapıldığı yıl dâhil son beş akademik yıl için veriniz. 3

1.2 Yatay ve Diğer Geçişler, Ders Sayma. 3

Tablo 1.3 Geçiş ve Çift Anadal Bilgileri 3

1.3 Öğrenci Değişimi 3

1.4 Danışmanlık ve İzleme. 4

1.5 Başarı Değerlendirmesi 4

1.6 Mezuniyet Koşulları 4

Tablo 1.4 Öğrenci ve Mezun Sayıları 4

1Başvurunun yapıldığı yıl dâhil son beş akademik yıl için veriniz. 4

Ölçüt 2 Program Öğretim Amaçları 4

2.1 Program Öğretim Amaçları 4

2.2 Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık. 4

2.3 Program Öğretim Amaçlarını Belirleme ve Güncelleme Yöntemi 4

2.4 Program Öğretim Amaçlarına Ulaşma. 5

Ölçüt 3 Program Çıktıları 5

3.1 Program Çıktılarını Belirleme Yöntemi 5

3.2 Program Çıktıları 5

3.3 Program Çıktılarının Program Öğretim Amaçlarıyla Uyumu.. 5

3.4 Program Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci 5

3.5 Program Çıktılarına Ulaşma. 5

Ölçüt 4 Öğretim Planı 6

4.1 Öğretim Planı (Müfredat). 6

Tablo 4.1 Lisans Öğretim Planı 6

4.2 Öğretim Planının İçeriği 6

Tablo 4.4 Dersler ve Öğrenci Sayıları 10

4.3 Öğretim Planını Uygulama Yöntemi 10

4.4 Öğretim Planı Yönetim Sistemi 10

4.5 Alan Uygulama Deneyimi 10

4.6 Ders Nitelikleri 10

Ölçüt 5 Öğretim Kadrosunun Sayıca Yeterliliği 11

5.1 Öğretim Kadrosunun Sayıca Yeterliliği 11

Tablo 5.1 Öğretim Kadrosu Yük Özeti 11

5.2 Öğretim Kadrosunun Nitelikleri 11

Tablo 5.2 Öğretim Kadrosunun Analizi 12

5.3 Atama ve Yükseltme. 11

Ölçüt 6 Yönetim Yapısı 13

Ölçüt 7 Altyapı 13

7.1 Öğretim için Kullanılan Alanlar ve Teçhizat 13

7.2 Diğer Alanlar ve Altyapı 13

7.3 Çağdaş Öğrenim Araçları ve Bilişim Altyapısı 13

7.4 Kütüphane. 13

7.5 Özel Önlemler. 13

Ölçüt 8 Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar. 13

8.1 Bütçe Süreci ve Kurumsal Destek. 13

Tablo 8.1 Parasal Kaynaklar ve Harcamalar. 14

8.2 Bütçenin Öğretim Kadrosu Açısından Yeterliliği 14

8.3 Altyapı ve Teçhizat Desteği 14

8.4 Teknik, İdari ve Hizmet Kadrosu Desteği 14

Ölçüt 9 Sürekli İyileştirme. 14

Ek 1 Programa İlişkin Ek Bilgiler. 15

Ek 1.1 Ders Nitelikleri 15

Ek 1.2 Öğretim Elemanlarının Özgeçmişleri 15

Ek 1.3 Teçhizat 15

Ek 2 Kurum Profili 15

Ek 2.1 Kuruma İlişkin Bilgiler. 16

Ek 2.1.1 Genel Bilgi 16

Ek 2.1.2 Kurumun Türü.. 16

Ek 2.1.3 Akreditasyon ve Değerlendirme Bilgisi 16

Ek 2.1.4 Öğretim Kadrosu ve Öğrenciler. 16

Tablo Ek 2.1 Üniversitedeki Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları 16

Ek 2.1.5 Özgörev. 16

Ek 2.1.6 Destek Birimleri 16

Ek 2.2 Yükseköğretim Turizm Birimine İlişkin Bilgiler. 17

Ek 2.2.1 Genel Bilgi 17

Tablo Ek 2.2 Organizasyon Şeması 17

Ek 2.2.2 Özgörev. 17

Ek 2.2.3 Yükseköğretim Turizm Birimindeki Programlar ve Verilen Dereceler. 17

Tablo Ek 2.3 Yükseköğretim Turizm Birimindeki Lisans Programları 18

Tablo Ek 2.4. Yükseköğretim Turizm Biriminde Verilen Dereceler. 18

Ek 2.2.4 Yöneticilere İlişkin Bilgiler. 19

Ek 2.2.5 Destek Verilen/Veren Birimlere İlişkin Bilgiler. 19

Tablo Ek 2.5.a Programın Destek Verdiği Birimler. 19

Tablo Ek 2.5.b Programa Destek Veren Birimler. 19

Ek 2.2.6 Yükseköğretim Turizm Biriminin Bütçesi 19

Tablo Ek 2.6 Parasal Kaynaklar ve Harcamalar. 20

Ek 2.3 Personel ve Personel Politikaları 20

Ek 2.3.1 Personel 20

Tablo Ek 2.7.a Öğretim Elemanı Yükü.. 21

Tablo Ek 2.7.b Öğretim Elemanı Yükü.. 21

Ek 2.3.2 Ücretler ve Personel Politikaları 22

Tablo Ek 2.8 Öğretim Elemanlarının Ücretleri 22

Ek 2.4 Öğretim Üyelerinin Yükleri 22

Ek 2.5 Yarı Zamanlı ve Ders Saati Ücretli Öğretim Elemanlarının İzlenmesi 22

Ek 2.6 Öğrenci Kayıt ve Mezuniyet Bilgileri 22

Tablo Ek 2.9 Öğrenci ve Mezun Sayıları 23

Ek 2.8 Kabul, Yatay ve Dikey Geçiş, Çift Anadal ve Mezuniyet Koşulları 23

Ek 2.8.1 Öğrenci Kabulü.. 23

Tablo Ek 2.10 Lisans Öğrencilerinin Yerleştirme Derecelerine İlişkin Bilgi 24

Ek 2.8.2 Yatay ve Dikey Geçiş. 24

Ek 2.8.3 Yandal ve Çift Anadal 24

Tablo Ek 2.11 Yükseköğretim Turizm Birimindeki Öğrencilerin Geçiş, Yandal ve Çift Anadal Bilgileri 25

Ek 2.8.4 Mezuniyet Koşulları 25

 

 

Genel Bilgiler

   Giriş

   Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR), TURAK ve değerlendirme takımınca değerlendirmelerde kullanılmak üzere, kurum tarafından hazırlanır. Bu belge uyulacak kuralları, açıklamaları, önerileri ve formatı içermektedir.

 

İçerik

ÖDR, TURAK tarafından nitel ve nicel değerlendirme için program ve kurum hakkında gerekli bilgileri kapsar. ÖDR bu belgede verilen formata göre yazılmalı ve istenilen tüm bilgileri içermelidir.

Her program için ayrı bir ÖDR hazırlanmalıdır. İkinci örgün öğretim programları için birinci örgün öğretim programlarından ayrı bir ÖDR hazırlanmalıdır. Her rapor üç bölümden oluşmalıdır:

1.Ana Bölüm

2.Ek 1 (Programa İlişkin Ek Bilgiler)

3.Ek 2 (Kurum Profili) Ek 2, bir kurumda değerlendirilecek tüm programlar için ortak olmalıdır.

 

Ek Belgeler

Raporla birlikte, aşağıdaki ek belgeler de sunulmalıdır:

1.Kurumun YTP nin tanıtımına ilişkin her türlü yayın ve broşürü ile internet sitesi adresi.

2.Değerlendirilecek programa ilişkin güncel bilgileri içeren internet sitesi adresi.

3.Değerlendirilen programdan son mezun en az 10 öğrencinin not belgesi (transkript).

 

Format ve Hazırlık

ÖDR yazımında bu belgede yer alan köşeli parantez işaretleri ve içindeki ifadeler programa uygun terimlerle yer değiştirecektir; örneğin kapak sayfasındaki [Programın Adı] silinip yerine değerlendirilen programın tam adı yazılmalıdır. 

ÖDR kapak sayfasındaki program adı, üniversite kataloğunda, not belgelerinde, diplomalarda ve değerlendirme başvurusunda kullanıldığı şekliyle yer almalıdır.

ÖDR, ekleri de içerecek şekilde A4 kâğıda önlü arkalı olarak basılmalı ve spiral bağlı olarak hazırlanmalıdır. Üniversite, ilgili yükseköğretim turizm birimi ve bu yükseköğretim turizm biriminde yürütülen tüm programlara ilişkin bilgilerin verildiği Ek 2 (Kurum Profili), ayrı olarak spirallenmelidir.

ÖDR de kullanılan tablolardaki tüm kutular (gölgeli taranmışlar hariç) geçerli verilerle doldurulmalıdır. Tanımlı olmayan veriler (örneğin o yıl öğrenci alınmamışsa) "-" işareti kullanarak belirtilmelidir.

 

Raporun Teslimi ve Dağıtımı

Başvurular, elektronik posta olarak tuader.org@gmail.com adresine yapılır. Hazırlanan raporların basılı ve CD’ye kayıtlı birer kopyaları ek belgelerle birlikte değerlendirmeye başvurulan yıl için TURAK internet sitesinde (http://www.turak.org) ilan edilen son başvuru tarihine kadar aşağıdaki adrese ön değerlendirme için gönderilir.

 

TUADER

Turizm Akademisyenleri Derneği

Fidanlık Mahallesi, Adakale Sokak No:14/5,

06420 Çankaya/ANKARA

 

Öndeğerlendirmeden sonra değerlendirmeye uygun görülen programlar, ÖDR’lerini basılı ve CD’ye kayıtlı 5’er kopyalarını yukarıdaki adrese gönderirler. ÖDR hazırlanması ile kurum ziyaretinin gerçekleştirilmesi arasında geçen zamanda yeni bilgi veya belgelerin ortaya çıkması durumunda, bunların da birer kopyaları değerlendirme takımı üyelerine doğrudan gönderilir.

 

Gizlilik

Bu raporda yer alan bilgiler, yalnızca TURAK’ın ve değerlendirme takımının kullanması içindir ve ilgili kurumun izni olmadan üçüncü kişilere aktarılamaz, ancak kurumun adı belirtilmeden ve belli olmayacak şekilde TURAK eğitimlerinde kullanılabilir.

 

ÖDR Formatı

Kullanılacak format bir sonraki sayfadan itibaren başlamaktadır.


 

 

TURAK

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

 

 

[Programın Adı]

 

 

 

 

 

[Üniversitesi]

 

 

 

[Adres]

 

 

 

 

[Tarih]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

[Programın Adı]

[Üniversitesi]

 

A. PROGRAMA İLİŞKİN GENEL BİLGİ VE GENEL ÖLÇÜTLER

 

1.İletişim Bilgileri

Program değerlendiricisinin ziyaret öncesi iletişim kuracağı sorumlu kişiyi (Bölüm başkanı ya da onun tayin edeceği birisi) belirtiniz; adını, telefon, faks numaralarını ve e-posta adresini veriniz.

 

2.Program Başlıkları

Not belgelerinde (transkript’lerde) ve diplomalarda yer aldığı biçimde program çerçevesinde verilen tüm derecelerin adlarını yazınız ve gerekli açıklamaları veriniz.

 

3.Programın Türü

Programın türünü (I. örgün öğretim ve II. örgün öğretim gibi) belirtiniz. Ek 2’de verilen bilgilerden farklılıklar varsa açıklayınız.

 

4.Yönetim Yapısı

Programın, bölüm, yükseköğretim turizm birimi ve üniversite üst yönetimiyle yönetimsel ilişkisini organizasyon şeması da kullanarak açıklayınız.

 

5.Programın Tarihçesi

Programın kısa tarihçesini veriniz.

 

6.Önceki Yetersizliklerin Giderilmesi Yönünde Alınan Önlemler

Bir önceki genel değerlendirme veya ara değerlendirme sırasında programda TURAK tarafından bir takım yetersizlikler belirlendiyse ve/veya gözlemler bildirildiyse, bunları atlamadan teker teker yazınız ve her biri için alınan önlemleri ayrı ayrı belirtiniz. Bir önceki değerlendirme sırasında saptanan yetersizlikler, eğer tüm programlarda ortak ise (kurumsal kaygılar gibi), her programa ait ÖDR’de belirtilmelidir. Program TURAK tarafından ilk kez değerlendirilecek ise bu kısımda belirtmeniz yeterlidir.

 

 


Ölçüt 1: Öğrenciler

Son beş yılda programa alınan varsa hazırlık sınıfı öğrencisi, program öğrencisi ve mezun sayılarını gösteren Tablo 1.1’i doldurunuz.

 

Tablo 1.1. Programa Alınan Öğrenci ve Programdan Mezun Sayıları

Öğrenci / Mezun

Başvurunun yapıldığı akademik yıl1

Bir önceki akademik yıl

İki önceki akademik yıl

Üç önceki akademik yıl

Dört önceki akademik yıl

Hazırlık sınıfı türü2

 

 

 

 

 

Hazırlık Öğrencisi

 

 

 

 

 

Öğrenci

 

 

 

 

 

Mezun

 

 

 

 

 

1Örnek: 2012-2013

2Hazırlık sınıfı "İsteğe Bağlı" ise İB, "Zorunlu" ise Z kısaltmasını kullanınız.

 

1.1. Öğrenci Kabulleri

Programa hangi nitelikte ve hangi süreçle öğrenci kabul edildiğini açıklayınız. Merkezi sınavla öğrenci alan kurumlarda yer alan programlar: Tablo 1.2’ye son beş yıla ilişkin yerleştirme puanı, yerleştirme puan türü, sıralaması ve program kontenjanı ile programa yeni kayıt yaptıran öğrenci sayılarını yazınız. Programa kabul edilen öğrencilerle ilgili göstergelerin yıllara göre değişiminin bir değerlendirmesini veriniz.

 

Tablo 1.2. Lisans Öğrencilerinin Yerleştirme Derecelerine İlişkin Bilgi

Program Adı

Akademik yıl1

Yerleştirme puanı

Yerleştirme

puan türü

Sıralama

Öğrenci sayısı

En düşük

En yüksek

En düşük

En yüksek

Kontenjan

Kayıt olan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Başvurunun yapıldığı yıl dâhil son beş akademik yıl için veriniz

 

1.2. Yatay ve Diğer Geçişler, Ders Sayma

Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal uygulamaları ile başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde kullanılan politikaları özetleyiniz ve nasıl uygulandığını açıklayınız. Tablo 1.3’ü son beş yıl için doldurunuz.

 

Tablo 1.3. Geçiş ve Çift Ana Dal Bilgileri

Akademik yıl1

Yatay geçiş yapan öğrenci sayısı

Dikey geçiş yapan öğrenci sayısı

Çift ana dal yapan başka bölümün öğrenci sayısı

Başka bölümde çift ana dal yapan öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Başvurunun yapıldığı yıl dâhil son beş akademik yıl için veriniz.

 

1.3. Öğrenci Değişimi

Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılan anlaşmalar ve kurulan ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemleri özetleyiniz.

 

1.4. Danışmanlık ve İzleme

Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendiren ve öğrencinin gelişiminin izlenmesini sağlayan danışmanlık hizmetlerini özetleyiniz.

 

1.5. Başarı Değerlendirmesi

Öğrencilerin derslerdeki ve diğer etkinliklerdeki başarılarının hangi yöntemlerle değerlendirildiğini özetleyiniz.

 

1.6. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için gerekli koşullar ile bu süreçte uygulanan akademik ve idari aşama ve işlemleri açıklayınız. Programdaki öğrenci ve mezun sayılarının yıllara göre değişimini gösteren Tablo 1.4’ü doldurunuz.

 

Tablo 1.4. Öğrenci ve Mezun Sayıları

Akademik yıl1

Hazırlık

Sınıfı

 Türü2

Hazırlık

sınıfı

Sınıf

Lisans

Toplam3

Lisansüstü toplam

Mezun

1.

2.

3.

4.

Lisans

Y. Lisans

Doktora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1Başvurunun yapıldığı yıl dâhil son beş akademik yıl için veriniz.

                2 Hazırlık sınıfı "İsteğe Bağlı" ise İB, "Zorunlu" ise Z kısaltmasını kullanınız.

                3Hazırlık sınıfında okuyan öğrencileri toplama dahil etmeyiniz.

 

Ölçüt 2: Program Öğretim Amaçları

 

TURAK Tanımları:

Program Öğretim Amaçları: Program mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerdir.

Ölçme: Bu ölçüte ilişkin ölçme, program öğretim amaçlarına erişim düzeylerini saptamak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak yürütülen veri ve kanıt tanımlama, toplama ve düzenleme sürecidir.

Değerlendirme: Bu ölçüte ilişkin değerlendirme, ölçmeler sonucu elde edilen verilerin ve kanıtların çeşitli yöntemler kullanılarak yorumlanması sürecidir. Değerlendirme süreci, program öğretim amaçlarına erişim düzeylerini vermeli, elde edilen sonuçlar programı iyileştirmek üzere alınacak kararlar ve yürütülecek eylemlerde kullanılmalıdır.

 

2.1. Program Öğretim Amaçları

Programın öğretim amaçlarını burada listeleyiniz ve nerede yayımlandığını belirtiniz.

 

2.2. Kurum Öz Görevleriyle (Misyonuyla) Tutarlılık

Kurumun, yükseköğretim turizm biriminin ve bölümün öz görevlerini ve bunların yayımlandıkları yerleri belirtiniz. Program öğretim amaçlarının kurumun, yükseköğretim turizm biriminin ve bölümün öz görevleriyle uyumluluğunu irdeleyiniz.

 

2.3. Program Öğretim Amaçlarını Belirleme ve Güncelleme Yöntemi

2.3.1. Programın iç ve dış paydaşlarını sıralayınız.

2.3.2. Program Öğretim amaçlarının iç ve dış paydaşların gereksinimleri dikkate alınarak nasıl belirlendiğini kanıtlarıyla açıklayınız.

2.3.3.Program Öğretim amaçlarının iç ve dış paydaşların gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla nasıl güncellendiğini kanıtlarıyla açıklayınız.

 

2.4. Program Öğretim Amaçlarına Ulaşma

Program öğretim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için kullanılan ölçme ve değerlendirme sürecini ve bu süreç yardımıyla program öğretim amaçlarına ulaşıldığını kanıtlarıyla anlatınız.

 

Ölçüt 3: Program Çıktıları

 

TURAK Tanımları:

Program Çıktıları: Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri, yetenek, deneyim ve davranışları tanımlayan ifadelerdir.

Ölçme: Bu ölçüte ilişkin ölçme,  program çıktılarına erişim düzeylerini saptamak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak yürütülen veri ve kanıt tanımlama, toplama ve düzenleme sürecidir.

Değerlendirme: Bu ölçüte ilişkin değerlendirme, ölçmeler sonucu elde edilen verilerin ve kanıtların çeşitli yöntemler kullanılarak yorumlanması sürecidir. Değerlendirme süreci, program çıktılarına erişim düzeylerini vermeli, elde edilen sonuçlar programı iyileştirmek üzere alınacak kararlar ve yürütülecek eylemlerde kullanılmalıdır.

 

3.1. Program Çıktılarını Belirleme Yöntemi

Program çıktılarını belirleme, periyodik olarak gözden geçirme ve güncelleme yöntemini anlatınız.

 

3.2. Program Çıktıları

Program çıktılarını sıralayınız ve bunların TUADER TURAK Çıktıları’nı ne şekilde kapsadığını gösteriniz.

 

3.3. Program Çıktılarının Program Öğretim Amaçlarıyla Uyumu

Program çıktılarının program öğretim amaçlarıyla uyumunu irdeleyiniz. Program çıktılarının program öğretim amaçlarına erişilmesini nasıl desteklediğini aralarındaki ilişkileri de kullanarak açıklayınız.

 

3.4. Program Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci

Program çıktılarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere, sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan ölçme ve değerlendirme sürecini anlatınız; bu sürecin işletildiğine dair kanıtları sununuz.

 

3.5. Program Çıktılarına Ulaşma

3.5.1. Program çıktılarının her biri için, o çıktıyı sağlama amacıyla programda kullanılan yaklaşım ve uygulamaları ayrıntılı olarak açıklayınız.

3.5.2. Her bir program çıktısı için ayrı ayrı olmak üzere, mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin o program çıktısına ne düzeyde ulaştıklarını açıklayınız; ilgili kanıtları özetleyiniz.

3.5.3. Her bir program çıktısı için ayrı ayrı olmak üzere, o çıktı ile ilişkilendirilebilecek ve o çıktının sağlandığının kanıtı olarak TURAK program değerlendiricilerine kurum ziyareti sırasında ayrıca gösterilecek belgeleri (öğrenci çalışmaları, bunlara ilişkin yapılan değerlendirmeler, vb.) listeleyiniz. Kanıt olarak sunulacak belgeler ile program çıktıları arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu açıklayınız.

 

 

 

 

 

Ölçüt 4: Öğretim Planı

 

TURAK Tanımları:

Ulusal Kredi: Bir kredi, yarıyıl boyunca her hafta düzenli olarak verilen bir saatlik teorik dersin ya da yapılan iki ya da üç saatlik uygulama veya pratik / laboratuvar çalışmalarının öğretim yüküne eşdeğerdir.

AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde tanımlanan kredi.

 

4.1. Öğretim Planı (Müfredat)

Yeteri kadar satır ekleyerek Tablo 4.1’i doldurunuz.

Öğretim planının öğrenciyi meslek kariyerine veya aynı disiplinde öğretimini sürdürmeye nasıl hazırladığını, program öğretim amaçlarına ve program çıktılarına erişimi nasıl desteklediğini açıklayınız.

 

Tablo 4.1. Lisans Öğretim Planı

[Üniversite-Program Adı]

Yarıyıl

(1-8)

Ders kodu ve ders adı

 

Kategori (AKTS Kredisi)1

Alanına uygun temel öğretim

Alanına uygun öğretim2

 

Seçmeli Dersler

Diğer

Alan içi

Alan dışı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMDAKİ TOPLAMLAR3

 

 

 

 

 

MEZUNİYET İÇİN GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

TOPLAMLARIN GENEL TOPLAMDAKİ YÜZDESİ

 

 

 

 

 

Toplamlar bu satırlardan

en az birini sağlamalıdır

En düşük AKTS kredisi

60

90

60

 

En düşük yüzde

% 25

% 37,5

%25

 

                 

1Yukarıdaki kategoriler için derslerin TURAK Ölçütlerini sağlama kontrolü kurum ziyareti sırasında öğretim malzemeleri ve öğrenci çalışmalarına bakılarak yapılacaktır.

2 YTP öğretimine uygun dersler.

3Toplam krediler ve yüzdeleri hesaplanırken; zorunlu ders kredilerinin tümü kullanılmalıdır. Seçmeli dersler için ise sadece öğretim planında ilgili dönemde yer alan krediler kullanılmalıdır.

 

4.2 Öğretim Planının İçeriği

Yeteri kadar satır ekleyerek Tablo 4.2, ve Tablo 4.3 ve Tablo 4.4’ü doldurunuz. Bu tabloları doldururken yeteri kadar satır ekleyebilirsiniz.

 

 

Tablo 4.2. Yarıyıllar Temelinde Ders Planı

                         …../…. AKADEMİK YILI DERS PLANI1,2,

I. YARIYIL / GÜZ

II. YARIYIL / BAHAR

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati3

AKTS

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati

AKTS

T

U

K

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

Toplam Kredi

 

 

III. YARIYIL / GÜZ

IV. YARIYIL / BAHAR

DERSİN ADI

Haftalık ders saati

AKTS

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati

AKTS

T

U

K

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

Toplam Kredi

 

 

V. YARIYIL / GÜZ

VI. YARIYIL / BAHAR

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati

AKTS

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati

AKTS

T

U

K

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

Toplam Kredi

 

 

VII. YARIYIL / GÜZ

VIII. YARIYIL / BAHAR

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati

AKTS

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati

AKTS

T

U

K

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

Toplam Kredi

 

1Seçmeli dersleri, yarıyılında, tek satırda ve kod yazmadan Seçmeli Ders olarak yazınız. Yazılan AKTS, o yarıyılda alınması gereken seçmeli derslerin AKTS kredilerinin toplamı olmalıdır.

2Alınabilecek seçmeli derslerin (Alan içi/Alan dışı) tümünü yarıyıl bazında Tablo 4.3’de veriniz.

3T: Teorik, U: Uygulama (durum çalışması, problem çözümü, alan çalışması, tartışma vb.), K: Kredi.

 

Tablo 4.3. Yarıyıl Temelinde Sunulan Seçmeli Dersler

(Her yarıyıl için yeteri kadar satır eklenebilir)

I. YARIYIL /GÜZ

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati1

AKTS

ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T

U

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

 

II. YARIYIL /BAHAR

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati1

AKTS

ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

 

III. YARIYIL /GÜZ

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati1

AKTS

ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

 

IV. YARIYIL /BAHAR

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati1

AKTS

ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

 

 

V. YARIYIL /GÜZ

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati1

AKTS

ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

 

VI. YARIYIL /BAHAR

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati1

AKTS

ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

 

VII. YARIYIL /GÜZ

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati1

AKTS

ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

 

VIII. YARIYIL /BAHAR

DERSİN KODU ve ADI

Haftalık ders saati1

AKTS

ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

1T:Teorik, U: Uygulama (durum çalışması, problem çözümü, alan çalışması, tartışma vb.), K: Kredi.

 

Tablo 4.4. Dersler ve Öğrenci Sayıları

[Üniversite-Program Adı]

Dersin kodu

Dersin adı

Mevcut yılda açılan grup sayısı

Grupların ortalama öğrenci sayısı

Ders saati

 

Teorik

Uygulama

Kredi

Diğer

AKTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Öğretim Planını Uygulama Yöntemi

Öğretim planının uygulanmasında kullanılan öğretim yöntemlerini (derse dayalı, modüler, probleme dayalı gibi) anlatınız. Öğretim planını derslerin/modüllerin alınma sırasını gösterecek biçimde veriniz.

 

4.4. Öğretim Planı Yönetim Sistemi

Öğretim planı uygulamasının nasıl güvence altına alındığını ve sürekli gelişiminin nasıl sağlandığını anlatınız.

 

4.5. Alan Uygulama Deneyimi

Önceki derslerde edinilen bilgi ve becerilerin kullanıldığı; ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretkenlik, girişimcilik, yenilikçilik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi alan uygulama deneyimini anlatınız.

 

4.6 Ders Nitelikleri

Öğretim planında yer alan derslerin (bölüm dışı dersler dâhil) niteliklerini belirtilen formata uygun olarak Ek 1.1 de veriniz.

 

Ölçüt 5: Öğretim Kadrosunun Sayıca Yeterliliği

 

5.1 Öğretim Kadrosunun Sayıca Yeterliliği

Öğretim kadrosunun Ölçüt 5.1.’de belirtilen etkinlikleri yürütecek ve programın tüm alanlarını kapsayacak biçimde sayıca yeterliliğini irdeleyiniz. Tablo 5.1’i doldurunuz. Yeteri kadar satır ekleyebilirsiniz.

 
Tablo 5.1. Öğretim Kadrosu Yük Özeti

[Üniversite-Program Adı]

Öğretim elemanının

adı ve soyadı

TZ,YZ, DSÜ1

Son iki yarıyılda verdiği dersler (Dersin kodu/kredisi/yarıyılı/yılı)2

Toplam etkinlik yüzde dağılımı

Öğretim

Araştırma

Diğer3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TZ: Tam zamanlı, YZ: Yarı zamanlı, DSÜ: Ders saati ücretli öğretim elemanı.

2Her öğretim elemanı için son iki yarıyılda verdiği tüm dersleri (lisansüstü dersler dâhil) sıralayınız.

3Uzun süreli izinler ve sektör etkinlikleri bu sütunda gösterilir.

 

5.2. Öğretim Kadrosunun Nitelikleri

Yeteri kadar satır ekleyerek Tablo 5.2’yi doldurunuz.

Öğretim kadrosunun sahip oldukları niteliklerin yeterliliğini ve programın sürdürülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi yönündeki yaklaşım ve uygulamalarını Ölçüt 5.2’de belirtilen özellikleri de göz önüne alarak irdeleyiniz.

Ders vermekle yükümlü olan öğretim elemanlarının özgeçmişlerini belirtilen formata uygun olarak Ek 1.2’de veriniz.

 


 

Tablo 5.2. Öğretim Kadrosunun Analizi

[Üniversite-Program Adı]

 

Öğretim elemanının adı ve soyadı1

Unvanı

TZ, YZ, DSÜ2

Aldığı son akademik unvan

Yabancı Dil, Sınav adı, Yıl, puanı

Mezun olduğu son kurum ve mezuniyet Yılı

Deneyim süresi, yıl

Etkinlik düzeyi (yüksek, orta, düşük, yok)

Kamu/

özel sektör deneyimi

Öğretim deneyimi

Bu kurumdaki deneyimi

Mesleki kuruluşlarda

Araştırmada

Dış paydaşlara verilen danışmanlıkta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Tabloyu programdaki her öğretim elemanı için doldurunuz. Gerekiyorsa ek sayfa kullanabilirsiniz. Kurum ziyareti sırasında güncelleştirilmiş tabloların sağlanması gerekmektedir.

2TZ: Tam zamanlı, YZ: Yarı zamanlı, DSÜ: Ders saati ücretli öğretim elemanı.

 

 

 

5.3. Atama ve Yükseltme

Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterlerini Ölçüt 5.3’te belirtilen hususları da göz önüne alarak açıklayınız.

 

Ölçüt 6: Yönetim Yapısı

6.1. Kuruluş ve yönetim yapısını,  bu yapının ana kuruluş içindeki yerini, öğretim faaliyetleri ve destek hizmetleri arasındaki ilişkileri açıklayınız.

 

6.2. Öğretim sonuçlarının değerlendirilebilmesi için gereken tüm stratejileri, program ve yöntemleri belgeleyerek açıklayınız. Yönetim sistemine ait bu belgeler ilgili bireylere iletilmiş, anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır.

 

6.3. Arşivleme yönteminizi açıklayınız.

 

6.4. Yönetimin, iç işleyişi denetleyecek, sorgulayacak ve düzeltebilecek yöntemlerini açıklayınız.

 

Ölçüt 7: Altyapı

7.1. Öğretim için Kullanılan Alanlar ve Teçhizat

Programın altyapısını program öğretim amaçları ve çıktılarını desteklemeleri açısından irdeleyiniz. Sırasıyla aşağıdaki alanları ve teçhizatı anlatınız.

7.1.1. Sınıflar

7.1.2. Laboratuvarlar

7.1.3. Teçhizat: Lisans öğretiminde kullanılan başlıca öğretim ve laboratuvar teçhizatını Ek 1.3’te listeleyiniz.

 

7.2. Diğer Alanlar ve Altyapı

7.2.1. Öğrencilerin ders dışı etkinliklerine olanak veren ortam ve altyapıları anlatınız.

7.2.2. Öğretim elemanları,  idari personel ve destek personeline sağlanan ofis olanaklarını anlatınız.

 

7.3. Çağdaş Öğrenim Araçları ve Bilişim Altyapısı

7.3.1. Öğrencilere çağdaş öğrenim araçlarını kullanmayı öğrenmeleri için sağlanan olanakları anlatınız.

7.3.2. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanımına sunulan bilgisayar ve enformatik altyapılarını anlatınız ve bunların yeterliliğini irdeleyiniz.

 

7.4. Kütüphane

Öğrencilere sunulan kütüphane olanaklarını anlatınız.

 

7.5. Özel Önlemler

7.5.1. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında alınmış olan güvenlik önlemlerini, program türünün gerektirdiği özel önlemleri de belirterek açıklayınız.

7.5.2. Engelliler için alınmış olan altyapı önlemlerini anlatınız.

 

 

Ölçüt 8: Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar

8.1. Bütçe Süreci ve Kurumsal Destek

Programın bütçesinin oluşturulma sürecini ve bu sürece kurumun (yükseköğretim turizm birimi, üniversite, mütevelli heyet vb.) sağladığı desteği ve bu desteğin sürdürülebilirliğini anlatınız. Programa sağlanan parasal desteğin kaynaklarını açıklayınız. Programı yürüten bölüm için Tablo 8.1’i doldurunuz.

 

 

 

 

Tablo 8.1 Parasal Kaynaklar ve Harcamalar

[Üniversite-Program Adı]

Harcama kalemi

Mali Yıl

Önceki yıl (Gerçekleşen)

(TL)

Başvurunun yapıldığı yıl (Bütçelenen)

(TL)

Sonraki yıl5

(Bütçelenen) (TL)

Ücretler1

 

 

 

Yolluklar

 

 

 

Hizmet alımları

 

 

 

Tüketim malları ve malzemeleri alımları

 

 

 

Bakım ve onarım giderleri

 

 

 

Yatırım harcamaları

 

 

 

Döner Sermaye gelirleri2

 

 

 

Öğrenci harçlarından düşen pay3

 

 

 

Diğer4

 

 

 

1Öğretim elemanlarının ek ders, döner sermaye vs. dâhil tüm gelirlerini belirtiniz.

2Döner sermaye gelirlerinden program kullanımı için ayrılan miktarı belirtiniz.

3Öğrenci harçlar fonundan program kullanımı için ayrılan miktarı yazınız.

4Miktar ve kaynak belirtiniz.

5Kurum ziyareti sırasında güncelleştirilmiş tabloların sağlanması gerekmektedir.

 

8.2. Bütçenin Öğretim Kadrosu Açısından Yeterliliği

Nitelikli bir öğretim kadrosunu çekme ve tutma açısından bütçenin yeterliliğini irdeleyiniz. Öğretim kadrosunun akademik gelişimini sürdürmesi için sağlanan parasal desteği açıklayınız.

 

8.3. Altyapı ve Teçhizat Desteği

Altyapı ve teçhizatı temin etmek, bakımını yapmak ve işletmek için sağlanan parasal desteği anlatınız.

 

8.4. Teknik, İdari ve Hizmet Kadrosu Desteği

Programa destek veren teknik ve idari personelin sayıca ve nitelik olarak yeterliği konusunda bilgi veriniz.

 

Ölçüt 9: Sürekli İyileştirme

Programın, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, tüm gelişmeye açık alanları ile ilgili sürekli iyileştirme çalışmalarınıza yönelik yaklaşım ve uygulamalarınızı açıklayınız.

Kurmuş olduğunuz ölçme ve değerlendirme sistemleri aracılığı ile bir önceki TURAK değerlendirmesinden bu yana (ilk kez değerlendirilen programlarda son beş yıl içinde) somut verilere dayalı olarak belirlemiş olduğunuz sorunları ve bu sorunları gidermek için yaptığınız iyileştirme çalışmalarını açıklayınız. Bu çalışmalarınızı belgeleyen ve ziyaret sırasında değerlendirme takımına sunabileceğiniz kanıtlar ile ilgili bilgi veriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

Program öğretim planı, dersler ve diğer uygulamalarda programa özgü ölçütlerin nasıl sağlandığını anlatınız.

 

Ek 1. Programa İlişkin Ek Bilgiler

 

Ek 1.1. Ders Nitelikleri

Ders niteliklerini bu bölüme yazınız. Ders nitelikleri için kullanılacak format her ders için aynı olmalı, verilen bilgi ders başına iki sayfayı geçmemeli ve aşağıdaki hususları içermelidir:

 • Bölüm, kod ve ders adı
 • Zorunlu/seçmeli ders bilgisi
 • Dersin AKTS kredisi
 • Önkoşul(lar)/eşkoşul(lar)
 • Dersin amaçları
 • Ders içeriği
 • Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
 • Öğretim yöntem ve teknikleri
 • Dersin öğrenim çıktıları
 • İşlenen konular
 • Dersin alan öğretimini sağlamaya yönelik katkısı
 • Dersin öğrenim çıktılarının program çıktıları ile olan ilişkileri
 • Hazırlayan kişi(ler) ve hazırlanma tarihi
 • Belirtmeyi gerekli gördüğünüz diğer hususlar

 

 

Ek 1.2. Öğretim Elemanlarının Özgeçmişleri

Öğretim elemanlarının özgeçmişlerini veriniz. Yarı-zamanlı ve ders saati ücretli elemanlarını dâhil ediniz. Özgeçmişler aynı formatta olmalı, verilen bilgi kişi başına iki sayfayı geçmemeli ve en az aşağıdaki hususları içermelidir:

 • Adı, soyadı ve unvanı
 • Aldığı dereceler (alan, kurum ve tarih bilgisi ile)
 • Kurumdaki hizmet süresi, ilk atama tarihi ve unvan terfi tarihleri
 • Diğer iş deneyimi (Öğretim, kamu/özel sektör, vb.)
 • Danışmanlıkları, patentleri, vb.
 • Son beş yıldaki yayınları
 • Üyesi olduğu mesleki ve bilimsel kuruluşlar
 • Aldığı ödüller
 • Son beş yılda verdiği kurumsal ve mesleki hizmetler
 • Son beş yıldaki akademik gelişme etkinlikleri

 

Ek 1.3. Teçhizat

Madde 7.1’de belirtildiği şekilde başlıca Öğretim ve Laboratuvar teçhizatını bu bölümde açıklayınız.

 

Ek 2. Kurum Profili

Değerlendiriciler, programı yürüten kurum ve bölüm hakkında bazı bilgilere gereksinim duyacaklardır. Bu nedenle, Program ÖDR ye ek olarak, ayrı bir doküman biçiminde sunulacak ve kurum ile bölüm hakkında bilgi içerecek olan Ek 2 hazırlanmalıdır.

Kurum kendisini istediği gibi tanıtmakta serbesttir. Ancak aşağıdaki yönlendirme amaçlı olarak verilen tabloları kullanmak, değerlendirme işlemini kolaylaştıracaktır.

 

Ek 2.1. Kuruma İlişkin Bilgiler

Ek 2.1.1. Genel Bilgi

Üniversitenin adını ve iletişim bilgilerini veriniz.

Rektörün, rektör yardımcılarının ve varsa rektör danışmanlarının adlarını ve görev dağılımlarını yazınız.

Ek 2.1.2. Kurumun Türü

Üniversitenin yönetim biçimini belirtiniz (devlet ya da vakıf).

Ek 2.1.3. Akreditasyon ve Değerlendirme Bilgisi

Üniversitedeki programların akreditasyon ve/veya değerlendirme aldığı kuruluşların adları ile en son akreditasyonların/değerlendirmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini yazınız.

Ek 2.1.4 Öğretim Kadrosu ve Öğrenciler

Rapor hazırlandığında, tüm üniversitedeki öğretim elemanı ve öğrenci sayılarını yazınız (Tablo Ek 2.1).

 

Tablo Ek 2.1 Üniversitedeki Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları

[Akademik Yarıyıl]1

Öğretim elemanı

Adet

 

Haftalık iş yükü toplamı

(d)2

Toplam iş yükü oranı

d/(a+b+c)

Verilen Not Sayısı/Öğretim üye ve görevlileri

(e+f)/(a+b+c)

TZ (a)

YZ (b)

DSÜ (c)

Yönetici3

 

 

 

 

 

 

Öğretim üyeleri

 

 

 

 

 

 

Öğretim görevlileri

 

 

 

 

 

 

Okutmanlar

 

 

 

 

 

 

Araştırma görevlileri

 

 

 

 

 

 

Diğer4

 

 

 

 

 

 

 

Toplam lisans öğrenci sayısı5

 

Toplam lisansüstü öğrenci sayısı5

 

Lisans düzeyinde verilen toplam not sayısı (e)

 

Lisansüstü düzeyinde verilen toplam not sayısı (f)

 

Hem yükseköğretim turizm birimi hem de değerlendirilen her program için ayrı ayrı doldurunuz. Kurum ziyareti sırasında güncelleştirilmiş tabloların sağlanması gerekmektedir.

1Bu tabloya, başvurunun yapıldığı akademik yarıyıldan bir önceki akademik yarıyıla ilişkin veriler yazılmalıdır.

2 d = a x H (TZ) + b x H (YZ)  + c x H (DSÜ)

    Haftalık iş yükü (H): Öğretim Üye/Görevlileri için verdikleri ders saati, Araştırma Görevlileri için laboratuvar veya uygulama saati, diğer görevliler için haftalık çalışma saatidir.

3Her kategorideki haftalık iş yükünü, öğretim üyesi ve görevlisi haftalık iş yükü toplamına bölünüz. Yöneticileri dâhil etmeyiniz.

4Hem yöneticilik, hem öğretim üyeliği yapan kişileri, harcadıkları zaman oranında her iki kategoriye de, toplam yükleri bir haftalık iş yükü olacak şekilde yazınız.

5Hazırlık okulu hariç.

 

 

Ek 2.1.5. Öz Görev (Misyon)

Üniversitenin yayımlanmış öz görevini (misyonunu) yazınız.

 

Ek 2.1.6. Destek Birimleri

Programların amaçlarına ulaşması için gerekli olan (kütüphane, bilgi işlem, öğrenci işleri gibi) destek birimleri hakkında bilgi veriniz.

 

Ek 2.2 Yükseköğretim Turizm Birimine İlişkin Bilgiler

 

Ek 2.2.1. Genel Bilgi

Yükseköğretim turizm biriminin adını ve iletişim adresini veriniz.

Dekan/müdür,  dekan/müdür yardımcıları ve varsa dekan/müdür danışmanlarının adlarını ve görev dağılımını veriniz.

Bu belgenin Ek-2 bölümünü hazırlayan kişinin adını ve görevini yazınız.

Yükseköğretim turizm biriminde yer alan bölümlerin ve bölüm başkanlarının adlarını veriniz.

Yükseköğretim turizm biriminin dekanı/müdürü, dekan/müdür yardımcıları ve Yükseköğretim turizm biriminin üniversite içerisindeki yerini gösteren bir organizasyon şeması hazırlayınız ve şemayı Tablo Ek 2.2 Organizasyon Şeması olarak adlandırınız. Şemada yükseköğretim turizm biriminin bağlı olduğu üst yöneticileri belirtiniz.

 
 
Tablo Ek 2.2 Organizasyon Şeması
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ek 2.2.2. Öz Görev (Misyon)

Yükseköğretim turizm biriminin yayımlanmış öz görevini (misyonunu) yazınız.

 

Ek 2.2.3. Yükseköğretim turizm birimindeki Programlar ve Verilen Dereceler

Yükseköğretim turizm birimindeki tüm lisans programlarıyla ilgili bilgileri (Tablo Ek 2.3) ve Yükseköğretim turizm birimi genelinde verilen tüm dereceleri (Tablo Ek 2.4) (lisans-lisansüstü ayrımı yapmadan) listeleyiniz.

 
 
 


Tablo Ek 2.3. Yükseköğretim Turizm Birimindeki Lisans Programları

Programın Adı1

Türü2

Programın süresi

Program yöneticisinin ya da bölüm başkanının

adı ve soyadı

Değerlendirme için başvuruda bulunmuş3

Mevcut, ancak değerlendirme için başvurmamış4

I. Örgün Öğretim

II. Örgün Öğretim

Akreditasyonu

Akreditasyonu

Var

Yok

Var

Yok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Program adını, ÖSYM-üniversite kataloğunda geçtiği biçimde yazınız.

2Programın farklı türleri için ayrı satırlar kullanınız.

3Yalnızca bu değerlendirme döneminde değerlendirilme başvurusu yapılan programları belirtiniz.

4Bu değerlendirme döneminde değerlendirilme başvurusu yapılmayan programları belirtiniz.

 

Tablo Ek 2.4. Yükseköğretim Turizm Biriminde Verilen Dereceler

Programın adı1

Türü2

Diplomada yazılan

derecenin adı

Not belgesinde yazılan

programın adı

I. Örgün öğretim

II. Örgün

öğretim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Program adını, ÖSYM-üniversite kataloğunda geçtiği biçimde yazınız.

2Programın farklı türleri için ayrı satırlar kullanınız.

 

 

Ek 2.2.4. Yöneticilere İlişkin Bilgiler

Dekan, dekan yardımcıları ve varsa dekan danışmanlarının özgeçmişini veriniz. Özgeçmişler iki sayfayı geçmemelidir.

 

Ek 2.2.5. Destek Verilen/Veren Birimlere İlişkin Bilgiler

Son iki yarıyıl için, değerlendirilen programların destek verdiği ve aldığı birimler hakkında bilgi veriniz (Tablo Ek 2.5.a ve Ek 2.5.b).

Tablolarda değerlendirilen programdaki öğrencilere ders veren tüm birimlere ilişkin bilgileri veriniz. Sayılar yalnızca programa verilen hizmeti içermelidir.

Haftalık iş yükü (H): Ders veren Öğretim Elemanları için verdikleri ders saati, Araştırma Görevlileri/diğer görevliler için laboratuvar veya uygulama saati.

 

Tablo Ek 2.5.a. Programın Destek Verdiği Birimler

[Akademik yıl]

Yarıyıl

Birim Adı

TZ Öğretim Elemanı

 

YZ Öğretim Elemanı

DSÜ Öğretim Elemanı

Toplam

Araştırma Görevlileri

 

Diğer2

Adet

HY1

Adet

HY

Adet

HY

Adet

HY

Adet

HY

Adet

HY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Haftalık yük (HY): Öğretim Üye/Görevlileri için verdikleri toplam ders saati, Araştırma Görevlileri için toplam laboratuvar veya uygulama saati, diğer görevliler için haftalık toplam çalışma saatidir.

2ÖYP, TÜBİTAK, Üniversite burslu lisansüstü, vb.

 

 

Tablo Ek 2.5.b Programa Destek Veren Birimler

[Akademik yıl]

Yarıyıl

Birim Adı

TZ Öğretim Elemanı

 

YZ Öğretim Elemanı

DSÜ Öğretim Elemanı

Toplam

Araştırma Görevlileri

 

Diğer1

Adet

HY1

Adet

HY

Adet

HY

Adet

HY

Adet

HY

Adet

HY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Haftalık yük (HY): Öğretim Üye/Görevlileri için verdikleri toplam ders saati, Araştırma Görevlileri için toplam laboratuvar veya uygulama saati, diğer görevliler için haftalık toplam çalışma saatidir.

2ÖYP, TÜBİTAK, Üniversite burslu lisansüstü, vb.

 

 

Ek 2.2.6. Yükseköğretim Turizm Biriminin Bütçesi

Yükseköğretim turizm biriminin destek harcamalarını yükseköğretim turizm birimi bazında veriniz. Bu bilgi akreditasyon başvurusunun yapıldığı yıl ile ondan bir önceki ve bir sonraki olmak üzere toplam üç mali yıl için verilmelidir. Ziyaretin yapıldığı mali yılın ve bir sonraki yılın bütçesinin rakamları kesin değilse, güncelleşmiş bütçeler ziyaret öncesinde ya da sırasında verilmelidir  (Tablo Ek 2.6).

 

 

 

Tablo Ek 2.6 Parasal Kaynaklar ve Harcamalar

[Yükseköğretim Turizm Biriminin Adı]

Harcama Kalemi

Mali Yıl

Önceki yıl

(Gerçekleşen)

(TL)

Başvurunun

yapıldığı yıl

(Bütçelenen)

(TL)

Sonraki yıl5

(Bütçelenen)

(TL)

Ücretler1

 

 

 

Yolluklar

 

 

 

Hizmet alımları

 

 

 

Tüketim malları ve malzemeleri alımları

 

 

 

Bakım ve onarım giderleri

 

 

 

Yatırım harcamaları

 

 

 

Döner Sermaye gelirleri2

 

 

 

Öğrenci harçlarından düşen pay3

 

 

 

1Öğretim üyelerinin ek ders, döner sermaye vb. dâhil tüm gelirlerini belirtiniz.

2Döner sermaye gelirlerinden yükseköğretim turizm birimi kullanımı için ayrılan miktarı belirtiniz.

3Öğrenci harçlar fonundan yükseköğretim turizm birimi kullanımı için ayrılan miktarı yazınız.

4Miktar ve kaynak belirtiniz.

5Kurum ziyareti sırasında güncelleştirilmiş tabloların sağlanması gerekmektedir.

 

Ek 2.3. Personel ve Personel Politikaları

Ek 2.3.1. Personel

Yükseköğretim turizm birimindeki tüm personelin (tam zamanlı, yarı-zamanlı ve ders saati ücretli) ve öğrencilerin sayısını hem yükseköğretim turizm birimi için hem de değerlendirilen her program için ayrı ayrı tablolar olarak veriniz (Tablo Ek 2.7.a ve Tablo Ek 2.7.b).

Verilen notlar öğretim elemanlarının kendi birimlerinde ve diğer birimlerde verdikleri derslerin tümünü kapsamalıdır.

Son tablonun altında verilen bilgiler tabloların ikisi için de geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo Ek 2.7.a Öğretim Elemanı Yükü

[FEF Yükseköğretim Turizm Biriminin Adı]

[Akademik Yıl/Başvurulan Yarıyıl]

Öğretim Elemanı

Öğretim

Haftalık toplam

 

Toplam iş yükü oranı

b/a

Verilen Not Sayısı/ Öğretim üye ve görevlileri

(c+d)/a

TZ

YZ

DSÜ

Adet

HY

Adet

HY

Adet

HY

Adet

(a)

HY

(b)

Yönetici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Üyeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Görevlileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okutmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer (Açıklayınız)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam lisans öğrenci sayısı (Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç)

 

Toplam lisansüstü öğrenci sayısı (Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç)

 

Lisans düzeyinde verilen toplam not sayısı (c)

 

Lisansüstü düzeyinde verilen toplam not sayısı (d)

 

 
Tablo Ek 2.7.b Öğretim Elemanı Yükü

[Değerlendirilen Programın Adı]

[Akademik Yıl/Başvurulan Yarıyıl]

Öğretim

Elemanı

Öğretim

Haftalık toplamı

Toplam iş yükü oranı

b/a

Verilen Not Sayısı/ Öğretim üye ve görevlileri

(c+d)/a

TZ

YZ

DSÜ

Adet

HY

Adet

HY

Adet

HY

Adet

(a)

HY

(b)

Yönetici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Üyeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Görevlileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okutmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer (Açıklayınız)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam lisans öğrenci sayısı (Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç)

 

Toplam lisansüstü öğrenci sayısı (Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç)

 

Lisans düzeyinde verilen toplam not sayısı (c)

 

Lisansüstü düzeyinde verilen toplam not sayısı (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 2.3.2. Ücretler ve Personel Politikaları

Yükseköğretim turizm biriminde uygulanan atama ve yükseltme ölçütleri hakkında bilgi veriniz. Öğretim elemanlarının ücretlerine ilişkin bilgi ihtiyaridir (Tablo Ek2.8).

 

 

Tablo Ek 2.8 Öğretim Elemanlarının Ücretleri

[Akademik Yıl]

Tüm Yükseköğretim Turizm Birimi İçin (ek dersler ve ek ödemeler dâhil )

(Yükseköğretim turizm birimi Adı)

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Okutman

Araştırma Görevlisi

Sayı

 

 

 

 

 

 

En yüksek ücret (TL)

 

 

 

 

 

 

Ortalama ücret (TL)

 

 

 

 

 

 

En düşük ücret (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirilen her program için ayrı ayrı hazırlanmalıdır (ek dersler ve ek ödemeler dâhil).

(Program Adı)

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Okutman

Araştırma Görevlisi

Sayı

 

 

 

 

 

 

En yüksek ücret (TL)

 

 

 

 

 

 

Ortalama ücret (TL)

 

 

 

 

 

 

En düşük ücret (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 2.4. Öğretim Üyelerinin Yükleri

Yükseköğretim turizm biriminde uygulanan öğretim yüküne ilişkin politikaları anlatınız.

 

Ek 2.5. Yarı Zamanlı ve Ders Saati Ücretli Öğretim Elemanlarının İzlenmesi

Yükseköğretim turizm biriminde görevlendirilen yarı zamanlı ve ders saati ücretli öğretim elemanlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için uygulanan politikaları yazınız.

 

Ek 2.6. Öğrenci Kayıt ve Mezuniyet Bilgileri

Tüm yükseköğretim turizm birimi ve her bir program için öğrenci kayıt ve mezuniyet bilgilerini veriniz. (Tablo Ek 2.9). Son beş yıla ait kayıtlı öğrenci ve mezun sayılarını dikkate alınız. İlk tabloya tüm yükseköğretim turizm birimine ilişkin bilgileri giriniz; her bir programa ait bilgiler için ayrı tablolar hazırlayınız.

 

 

 

Tablo Ek 2.9 Öğrenci ve Mezun Sayıları

[Yükseköğretim Turizm Birimi Adı]

Akademik yıl1

Hazırlık

Sınıfı

 Türü2

Hazırlık

sınıfı

Sınıf

Lisans/

Önlisans

Toplam3

Lisansüstü toplam

Mezun

1.

2.

3.

4.

Lisans/

Önlisans

Y. Lisans

Doktora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1Başvurunun yapıldığı yıl dâhil son beş akademik yıl için veriniz.

                2 Hazırlık sınıfı "İsteğe Bağlı" ise İB, "Zorunlu" ise Z kısaltmasını kullanınız.

                3Hazırlık sınıfında okuyan öğrencileri toplama dahil etmeyiniz.

 

[Program Adı]

Akademik yıl1

Hazırlık

Sınıfı

 Türü2

Hazırlık

sınıfı

Sınıf

Lisans/

Önlisans

Toplam3

Lisansüstü toplam

Mezun

1.

2.

3.

4.

Lisans/

Önlisans

Y. Lisans

Doktora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1Başvurunun yapıldığı yıl dâhil son beş akademik yıl için veriniz.

                2 Hazırlık sınıfı "İsteğe Bağlı" ise İB, "Zorunlu" ise Z kısaltmasını kullanınız.

                3Hazırlık sınıfında okuyan öğrencileri toplama dahil etmeyiniz.

 

Ek 2.7. Kredi Tanımı

Ulusal Kredi:  Bir kredi, yarıyıl boyunca her hafta düzenli olarak verilen bir saatlik teorik dersin ya da yapılan iki ya da üç saatlik uygulama veya pratik / laboratuvar çalışmalarının öğretim yüküne eşdeğerdir.

AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde tanımlanan kredi.

Mezuniyet için gerekli toplam kredi, AKTS kredisi temel alındığında toplam 240 AKTS kredisi veUlusal Kredi sistemi temel alındığında en az 120 krediden oluşmalıdır.

 

Ek 2.8. Kabul, Yatay ve Dikey Geçiş, Çift Ana Dal ve Mezuniyet Koşulları

Bu bölümde verilen bilgiler, yükseköğretim turizm birimindeki tüm programlar için geçerli olmalıdır. Değerlendirilmek üzere başvuruda bulunulan programlardan herhangi biri için bir istisna söz konusuysa, burada belirtilmeli, ayrıntıları ise ilgili programın ÖDR sinde verilmelidir.

 

Ek 2.8.1. Öğrenci Kabulü

Yükseköğretim turizm birimindeki programlara son beş yıl içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin giriş puanları, yerleştirme puan türü ve sıralamalarına ilişkin bilgi veriniz. (Tablo Ek 2.10)

Diğer kurumlardan alınan derslerin, programların öğretim planlarında yer alan dersler yerine ne şekilde sayıldığına ilişkin bilgi veriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo Ek 2.10. Lisans Öğrencilerinin Yerleştirme Derecelerine İlişkin Bilgi

[Program Adı]

Akademik Yıl1

Yerleştirme puanı

Yerleştirme

puan türü

 

Sıralama

Öğrenci Sayısı

En düşük

En yüksek

En düşük

En yüksek

Kontenjan

Kayıt

olan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Başvurunun yapıldığı yıl dâhil son beş akademik yıl için veriniz.

 

Ek 2.8.2 Yatay ve Dikey Geçiş

Yükseköğretim turizm birimindeki programlara yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulüne ilişkin düzenlemeleri ve uygulamaları açıklayınız. Kabullerde kullanılan ölçütleri (minimum not ortalaması değerleri, alınmış olması gereken dersler, ders eşdeğerlikleri, vb.) yazınız.

Yükseköğretim turizm birimi genelinde yatay ve dikey geçişle kabul edilen öğrencilere ilişkin bilgileri tüm yükseköğretim turizm birimi ve yürütülen programlar için ayrı ayrı veriniz. (Tablo Ek 2.11)

 

Ek 2.8.3 Yan Dal ve Çift Ana Dal

Yükseköğretim turizm birimindeki yan dal ve çift ana dal programlarına öğrenci kabulüne ve izlemesine ilişkin düzenlemeleri ve uygulamaları açıklayınız. Kabullerde ve izlemede kullanılan ölçütleri (minimum not ortalaması değerleri, alınmış olması gereken dersler, ders eşdeğerlikleri, vb.) yazınız.

Yükseköğretim turizm birimi genelinde yan dal ve çift ana dal programlarına kabul edilen öğrencilere ilişkin bilgileri tüm yükseköğretim turizm birimi ve yürütülen programlar için ayrı ayrı veriniz. (Tablo Ek 2.11)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo Ek 2.11 Yükseköğretim Turizm Birimindeki Öğrencilerin Geçiş, Yan Dal ve Çift Ana Dal Bilgileri

[Yükseköğretim Turizm Birimi Adı]

Akademik yıl1

Yatay geçiş yapan öğrenci sayısı

Dikey geçiş yapan öğrenci sayısı

Yan dal yapan

öğrenci sayısı

Çift ana dal yapan öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      1İçinde bulunulan yıl dâhil son beş yıl için veriniz.

 

[Program Adı]

Akademik yıl1

Yatay geçiş yapan öğrenci sayısı

Dikey geçiş yapan öğrenci sayısı

Yan dal yapan

öğrenci sayısı

Çift ana dal yapan öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      1İçinde bulunulan yıl dahil son beş yıl için veriniz.

 

 

Ek 2.8.4 Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet koşullarının yerine getirilmesini sağlayan sürecin her aşamasını tanımlayınız. Akış diyagramını da veriniz.